June 10, 2023

Phòng bệnh hơn chữa bệnh:

Đối phó với những mưu mô, cạm bẫy và hành động của ma quỉ

I- Đối phó với những mưu mô của ma quỉ làm lung lạc đức tin của ta.  

Mưu mô 1:

Ma quỉ nói với ta rằng hãy giải quyết những vấn đề khó khăn qua bàn tay con người. Chúng cố gắng thuyết phục ta ra tay hành động trước khi suy nghĩ.

Mátthêu 4:2 “Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”

Giải quyết 1:

Hãy yêu mến Chúa và tin tưởng vào thánh ý của Người hơn là cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn bằng bàn tay con người.

Mátthêu 16:23 “Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa quan tâm, lo lắng cho chúng ta.

Philíphê 4:19 “Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su”.

Sáng thế 48:15.

Mưu mô 2:

Ma quỉ thuyết phục ta suy nghĩ theo kiểu thế giới trần tục.

Gioan1, 2:16 “Vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian”

Giải quyết 2:

Hãy tìm đọc Kinh thánh vì đó là Lời của chân lý và sự sống.

Mátthêu 4:4 “Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Rôma 12:2.

Cầu xin Chúa cho đầu óc ta sáng suốt, và tìm ra câu trả lời.

Giacôbê 1:5 “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách”.

Timôtê 1:7.

Hãy yêu mến Chúa hơn yêu mến thế gian này.

Gioan 1, 2:15 “Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha”

Hãy để Chúa và Lời Chúa đổi mới trí óc và thần khí của ta.

Thánh vịnh 51:12 “Lạy Thiên Chúa xin tạo con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ”

Mưu mô 3:

Ma quỉ dụ dỗ ta để đầu óc ta vào sự giầu sang của thế gian này.

Mátthêu 4:8 “Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian,và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy”

Giải quyết 3:

Hãy cho ma quỉ biết rằng, chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi, không phải sự giàu có của thế gian này.

Mátthêu 4:10 “Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.

Hãy nhớ rằng những sự giàu có thế gian này sẽ chóng qua đi.

Gioan 1, 2:17 “mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi”.

Mưu mô 4:

Ma quỉ thuyết phục ta nghĩ rằng mọi khó khăn, đau khổ trên đời đến từ Thiên Chúa. Gióp 2,7-8 “Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt từ bàn chân tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh xành mà gãi”.

Giải quyết 4:

  • Phần nhiều trở ngại trong đời sống đến từ Satan, một số khác do con người gây ra.

Mưu mô 5:

  • Satan sử dụng “những người chúng ta yêu thương” để làm giảm đức tin chúng ta. Gióp 2:9 “Bấy giờ vợ ông bảo: ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!”

Giải quyết 5:

  • Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa là công minh, chính trực trong mọi thời gian và không gian. Đệ nhị luật 32:4 “Người là núi đá, sự  nghiệp người hoàn hảo vì mọi đường lối Người đều ngay thẳng. Chúa thành tín không gian dối. Người quả chính trực công minh”