Thánh Kinh 100 Tuần

Bài giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Audio bài đọc do đài phát thanh lòng Chúa thương xót thực hiện 

        Nghe trên youtube