September 28, 2023

Thư Liên Lạc


Divine Mercy Association in USA

PHIẾU GHI DANH

Họ,Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ : . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Muốn tham gia tôn sùng và thực hành LCTX với Hội

…. Muốn trở nên linh mục, tu sĩ Dòng LCTX

…. Muốn làm Hiến Sĩ LCTX và cộng tác với Dòng LCTX

Đóng góp: $………………………..  (Ở Mỹ tùy lòng để giúp từ thiện, ơn gọi và các nhu cầu LCTX)    

 Chi phiếu xin viết :  Divine Mercy Association

                                      P.O.BOX 6694

                                Huntington Beach, CA 92615

1- Lm Peter Lê Thanh Quang

 • Nhà thờ Mẫu Tâm – Sacred Heart of Mary Church
  1301 Frank Street Barling AR 72923
 • ĐT: (479) 522 – 4245
 • radiolongchuathuongxot@gmail.com
 • Dòng Lòng Chúa Thương Xót – Divine Mercy Retreat Center
 • 4235 KELLEY HWY, FORT SMITH, AR 72904
 • Phone : (479) 522 4245
 • Email: divinemercy4235@gmail.com
 • Trang web: divinemercyar.com

2- Matta Trần Lan Chi

 • Ban Biên Tập Đài Phát Thanh
 • ĐT: (405) 973 – 6348
 • chi.lan.tran@gmail.com

3- Phêrô Nguyễn Đức Thành

 • Trang Web Radioltxc
 • ĐT: (703) 334 – 1002
 • radioltxc@gmail.com