Thư Liên Lạc

First
Last

Divine Mercy Association in USA

PHIẾU GHI DANH

Họ,Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ : . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Muốn tham gia tôn sùng và thực hành LCTX với Hội

…. Muốn trở nên linh mục, tu sĩ Dòng LCTX

…. Muốn làm Hiến Sĩ LCTX và cộng tác với Dòng LCTX

Đóng góp: $………………………..  (Ở Mỹ tùy lòng để giúp từ thiện, ơn gọi và các nhu cầu LCTX)    

 Chi phiếu xin viết :  Divine Mercy Association

                                      P.O.BOX 6694

                                Huntington Beach, CA 92615