Bài Thi Giáo Lý Hôn Nhân


IV.  BÀI THI GIÁO LY HÔN NHÂN – MARRIAGE CATECHISM TEST

Bạn viết xuống ý niệm của bạn về những vấn đề dưới đây

– Write down your concept about below questions.

(PHẦN NẦY DÀNH CHO NGƯỜI KẾT HÔN)

1.             TÌNH YÊU HÔN NHÂN LÀ GÌ?     What is MARRIAGE LOVE?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Tình yêu con người thường mang chiều kích ích kỷ và chiếm đoạt người phối ngẫu, bạn có thấy rõ khuynh hướng nầy nơi bạn và người yêu của bạn không? Bạn khắc phục nó như thế nào?

Human love is usually selfishness and possession of spouse, do you know your this inclinations and your spouse’s?

How do you to win  your selfishness?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3.             Kẻ thù của đời sống gia đình:   The enemies of the life of family:

a)             Lười biếng việc bổn phận gia đình.  Lazy to do the duty of family.

b)            Bài bạc, say sưa, thuốc phiện.   Casino, alcohol, drug.

c)             Ngoại tình, không kính trọng nhau.   Adultery, not respect each other.

d)            Chỉ tìm hưởng thụ cho mình, không quan tâm đến người khác.  Enjoy oneself, not considerate others

e)             Tất cả các câu trên đều đúng.  All answers above are right.

f)             Tất cả các câu trên đều sai.     All answers above are wrong.

4.              Bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình là:  Golden rule to build the happiness of family is:

a)             Hy sinh ý riêng, chịu đựng và tha thứ lẫn nhau – sacrifice personal desire, bear with one another and forgive one another.

b)            Làm việc và cùng nhau xây dựng hạnh phúc chung. – together work and build the happiness of family.

c)             Yêu thương, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. – Love, trust and respect each other.

d)            Cùng nhìn về một hướng là hạnh phúc đời này và đời sau bắt nguồn từ Thiên Chúa tình yêu.

Focus together one direction of the temporal happiness and eternal happiness that pour out from Loving God.

e)             Tất cả các câu trên đều đúng.  All answers above are right.

f)             Không câu nào đúng.                All answers above are wrong.

5.      Mục đích của Hôn nhân là gì?  What is the purposes of marriage?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.      Đoạn Kinh Thánh nào nói về mục đích của Hôn nhân? Where is in the Bible tells about the purposes of marriage?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.     Tại sao hôn nhân phải một vợ một chồng và ở với nhau cho đến chết?  Why do marriage have to one husband and one wife and stay together until death?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.    Mục đích vui thú tính dục để làm gì? For what is the purpose of sex pleasure?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.    Vui thú tính dục có phải là mục đích của hôn nhân không?Tại sao? Is sex pleasure the purpose of family? Why?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Giới Răn thứ 9: chớ ước muốn vợ chồng người ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc gia đình?

      How do Ninth Commandment have influence to happiness of family?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11.Bạn có chấp nhận người yêu của bạn ngoại tình trong tư tưởng không? Vậy chính bạn phải thế nào?

     Do you accept your spouse to commit adultery in mind? How about you ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Bạn có coi người phối ngẫu của bạn là bạn đồng hành đáng quý trọng và vô giá trong cuộc đời của bạn không?

     Do you consider your spouse your precious and priceless companion? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Bạn nghĩ thế nào khi bạn có những liên hệ với người khác phái mà người phối ngẫu không hề biết đến?

     How do you think when you have relationship with other people of opposite sex whom your spouse never know?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Bạn có sẵn sàng chia sẻ  cho người phối ngẫu biết rõ ràng mọi việc trong đời sống của bạn không?

     Are you ready to share to your spouse to know everything of your life?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Con người có nhiều khuyết điểm. Bạn có thể viết những tính xấu của người phối ngẫu và bạn làm thế nào để chịu đựng những tính xấu đó? –     Human has a lot of defects. Can you write down your spouse’s defects and how do you bear that defects?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Bạn có thể viết những tính tốt của người phối ngẫu và bạn làm thế nào để cổ võ những tính tốt đó?

     Can you write down your spouse’s goodness and how do you encourage that goodness?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Bạn có biết những khác biệt xung đột của bạn với người bạn đời và bạn giải quyết như thế nào?

         Do you know your  conflicts to your spouse and how do you resolve these conflicts?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Bạn có nghĩ tiền bạc bạn làm ra là của chung gia đình và bạn phải dùng nó với trách nhiệm phục vụ sự sống của gia đình không? – Do you think the money that you earn to spend to your family’s needs and do you spend money with responsibility  to serve the life of your family?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Bạn có biết rõ thói xấu của bạn và của người phối ngẩu về tiền bạc không? Nếu có, bạn phải giải quyết như thế nào? – Do you know your vice  and your spouse’s vice about  how spend money? If there is some vices, how do you resolve these vices?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Thiên CHúa là nguồn hạnh phúc. Bạn và người phối ngẫu có những thói quen tốt nào và những thói xấu nào về đời sống đức tin?- God is the source of happiness. Do you and your spouse have virtues and vices about the life of faith?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Bạn có biết rằng sau khi kết hôn, sở thích, ý riêng của bạn cần phải hy sinh để mọi tài năng, thời gian, tiền bạc của bạn mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu không? Bạn đã làm gì để thực tập những hy sinh này?

Do you know that after got married, you have to sacrifice your abilities, time, money to bring happiness to your spouse? What did you do to practice these sacrifices? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Do you consider your children are the great blessings of marriage? Why?

     Bạn có coi con cái là sự chúc lành lớn nhất của hôn nhân không? Tại sao?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. How do you respect for your spouse? Write down your concept.

    Bạn tôn kính người bạn đời của bạn như thế nào? Xin viết xuống ý niệm của bạn.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.  Can you control your tempers and discuss problems as mature people? – Bạn có thể làm chủ được cơn nóng giận của bạn và có thể bàn cãi những vấn nạn như người trưởng thành không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Do you criticize your spouse’s faults? How do you control this vice? – Bạn có hay chỉ trích lỗi lầm của người phối ngẫu không? Làm cách nào để bạn làm chủ tật xấu này?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Are you jealous or do you judge your spouse without  evidence?  Bạn có ghen tương hoặc phán xét người bạn đời mà không có chứng cớ không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Would you like to make together your home a pleasant place to live? Bạn có thích cùng nhau xây dựng nhà bạn thành nơi vui thú để sống không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. Do you consider your properties, material, and money more important than your spouse? Why?

 – Bạn có coi tài sản, vật chất, và tiền bạc của bạn quan trọng hơn người phối ngẫu của bạn không? Tại sao?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. Would you like to pray together and work together  to your spouse more and more as possible?

 Bạn có thích cầu nguyện chung và làm việc chung với người bạn đời càng ngày càng nhiều như có thể không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. What plan do you have to give your children the necessary food, clothing, shelter and good educational environment? – Bạn có kế hoạch nào để cho con cái bạn những nhu cầu cần thiết về thực phẩm, quần áo, chổ ở và môi trường giáo dục tốt?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31. Do your present  life can give good examples to your children? Do you observe religious duties,  fostering prayer, decent speech, respect for God’s holy name, honesty, chastity, merciful love of neighbor, sobriety?

Đòi sống hiện tại của bạn có thể cho những gương tốt cho con cái không? Bạn có tuân giữ các bổn phận tôn giáo, cầu nguyện trong gia đình, ăn nói đứng đắn, tôn kính danh thánh Chúa, thành thực, trong sạch, thương xót người đồng loại,  người bên lề xã hội không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. Are God and religion the greatest importance in your family? Chúa và tôn giáo có quan trọng nhất trong gia đình của bạn không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33. Why do you baptize your children as soon as possible after birth?  Tại sao phải rửa tội cho con cái mới sinh sớm hết sức có thể ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34. Do you know what age of children should receive Holy Communion and confirmation?

Bạn có biết con cái nên nhận Rước lễ Lần Đầu và Thêm Sức lúc mấy tuổi không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35.  Neglect to correct  children’s sins and faults is a serious sin. Do you learn patience to remind and correct their sins? – Lơ đễnh sửa dạy những tội và lỗi lầm của con cái là tội trọng. Vậy bạn có học kiên nhẫn nhắc bảo và sửa dạy tội lỗi của con cái không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36. Is artificial birth control allowed? Ngừa thai nhân tạo có được phép không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37. Is abortion ever allowed to save a mother’s life? Có bao giờ được phép phá thai để cứu sự sống người mẹ không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38. Why is sterilization  mortal sin? Tại sao triệt sản là trọng tội?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

39. Abortion is crime and automatic excommunication. Can an excommunicated person be readmitted to the Sacraments? Phá thai là tội ác và bị vạ tuyệt thông tiền kết. Vậy người bị vạ tuyệt thông có thể nhận các Bí tích trở lại không?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40.Who is the minister of the Sacrament of matrimony? Why? – Ai là thừa tác viên của bí tích Hôn phối? Tại sao?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

41. Do you know your spouse to desire something in family life? Can you respond your spouse’s reasonable desire? – Bạn có biết người bạn đời muốn điều gì trong đời sống gia đình không? Bạn có đáp ứng những ước muốn chính đáng của người phối ngẫu không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

42. Do you communicate in an in-depth way with each other daily? If not, why?  – Bạn có nói chuyện cảm thông sâu xa với nhau mỗi ngày không? Nếu không, tại sao?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

43.Do you ask for forgiveness when you have done something wrong? Bạn có xin sự tha thứ khi bạn làm một điều gì sai không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

44.Do you and your spouse seek to please one another and God? Bạn và người phối ngẫu có tìm cách làm vui lòng nhau và vui lòng Thiên Chúa không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

45. Do you pray for one another, support and seek to encourage one another? – bạn có cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ và tìm cách cổ võ nhau không?

a. daily pray – cầu nguyện mỗi ngày

b. sometimes –  đôi khi

c. once week – một lần một tuần

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

46. Do you have a good relationship with your in-laws? Do you appreciate them? If not, how do you resolve these relationship? Bạn có liên hệ tốt với những thân nhân của người phối ngẫu không? Bạn có yêu thích họ không? Nếu không, bạn giải quyết những liên hệ này như thế nào?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

47.  Is your conversation pleasant and friendly?  If not, do you seek reason?

 Cuộc nói chuyện của bạn có vui thích và đầy tình bạn không?  Nếu không,  bạn có tìm hiểu lý do không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

48. Do you agree about the way money should be spent? – Bạn có đồng ý về cách sử dụng tiền bạc không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

49. Sacrifice is the measure of true love. What differences are between the sacrifices of Catholic families and atheistic families? – Hy sinh là thước đo tình yêu chân thật. Vậy có những sự khác nhau nào giữa những hy sinh của những gia đình Công giáo và những gia đình vô thần?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

50. Do you seek to change habits and concepts of life  of yours that cause your  spouse discomfort or displeasure?  Give example.   –      Bạn có tìm cách thay đổi những thói quen và những ý niệm sống của bạn là những  cái gây cho người phối ngẫu khó chịu và mất vui không?   Cho  ví dụ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

51.Are you glad to introduce your spouse to friends and associates? – Bạn có vui mừng giới thiệu người phối ngẫu cho bạn bè và cộng đoàn không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

52. Do you maintain your own spiritual life through Mass, Confession, bible reading, prayer , regular church attendance and fellowship with God’s people?  – Bạn có gìn giữ đời sống thiêng liêng của bạn nhờ Thánh Lễ, Xưng tội, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, tham  dự thánh lễ đều đặn và mối dây bằng hữu với dân Chúa không?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

53. Why do religious life is important for happiness of family now and forever? Tại sao đời sống đạo đức quan trọng cho hạnh phúc gia đình bây giờ và mãi mãi.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________