September 27, 2023

Kinh Mân Côi

Link đọc kinh trên youtube

LỜI KÊU GỌI:

Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: ” Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.

Hội viên được hưởng nhờ các ơn ích sau đây:

 – Hội viên đọc 1 chuỗi hạt Mân Côi thì được hưởng chung tất cả các chuổi hạt Mân Côi do các hội viên khác đọc trong tinh thần hiệp thông. 

– Hội viên được hưởng sự che chở đặc biệt của Đức Mẹ Maria và được hưởng nhiều phúc lành và ân xá.  Đức Mẹ đã hứa ban rất nhiều ơn hồn xác cho những ai gia nhập Hội Mân Côi, nhất là trong giờ lâm tử. Đức Mẹ sẽ dẫn đưa linh hồn ấy về thiên đàng khỏi phải qua lửa luyện ngục.

– Khi đã qua đời, hội viên  được tiếp tục hưởng các công phúc do lời cầu nguyện của các hội viên còn sống.

 Tổng Hội Mân Côi ( nghành Việt Nam )  tính đến hôm nay ( 24. 02. 2020 ) đã có 340.000 hội viên (được ghi vào sổ bộ  từ năm 1993  ). LM Tổng Tuyên Uý dâng Thánh lễ cho HV mỗi thứ Sáu tại New York lúc 9.00 AM.

Bổn phận của mỗi hội viên

Bổn phận của mỗi hội viên cũng là truyền bá Kinh Mân Côi, lần hạt 50 mỗi ngày và luôn mang theo chuỗi hạt trong mình.

– Những hội viên nào có tinh thần tích cực truyền bá chuỗi Mân sẽ được Đức Mẹ tặng danh hiệu Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiệm, và được mặc áo choàng Hiệp Sĩ  trong ngày tận hiến.

Muốn gia nhập Tổng Hội Mân Côi xin gọi:

  • Ông Lê Văn Trương 805-815-1581
  • Email: simonle131@gmail.com
  • Giuse Nguyễn Ngọc Sinh  (714) 306 –1499
  • hoặc Email sinhnnguyen@yahoo.com 
  • hoặc text vào số điện thoại trên gồm Tên Thánh, Họ và tên, Địa chỉ
  • Muốn nhận Thủ Bản của Tổng Hội Mân Côi xin cho biết Email.

Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi

Lê Văn Trương