December 7, 2023

Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska

Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC