October 5, 2022

Của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska

Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC