June 10, 2023

Của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska

Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC