Thánh Kinh Cựu Ước

Bài giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

(Hướng dẫn tải bài giảng ở cuối trang này)

Sách Sáng Thế

 1. Chương 1
 2. Chương 2-4
 3. Chương 5
 4. Chương 6
 5. Chương 7
 6. Chương 8
 7. Chương 9
 8. Chương 10
 9. Chương 11
 10. Chương 12
 11. Chương 13
 12. Chương 14
 13. Chương 15
 14. Chương 16

 

Sách Xuất Hành

 1. Chương 1
 2. Chương 2
 3. Chương 3
 4. Chương 4
 5. Chương 5
 6. Chương 6
 7. Chương 7
 8. Chương 8
 9. Chương 9

 

SÁCH LÊVI

 1. Lêvi 1
 2. Lêvi 2
 3. Lêvi 3
 4. Lêvi 4
 5. Lêvi 5
 6. Lêvi 6

 

SÁCH DÂN SỐ

 1. Dân Số 1
 2. Dân Số 2
 3. Dân Số 3
 4. Dân Số 4
 5. Dân Số 5
 6. Dân Số 6
 7. Dân Số 7
 8. Dân Số 8

 

SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT

 1. Đệ Nhị Luật 1
 2. Đệ Nhị Luật 2
 3. Đệ Nhị Luật 3
 4. Đệ Nhị Luật 4
 5. Đệ Nhị Luật 5
 6. Đệ Nhị Luật 6
 7. Đệ Nhị Luật 7
 8. Đệ Nhị Luật 8
 9. Đệ Nhị Luật 9

 

Sách Giô-suê

 

SÁCH THỦ LÃNH

 

SÁCH BÀ RÚC

 

Sách Samuen 1 và 2

 

SÁCH CÁC VUA 1,2

 

SÁCH SỬ NIÊN BIÊN 1,2

 

SÁCH ÉT RA

 

SÁCH NƠ KHÊ MI A

 

SÁCH TÔ BI A

 

SÁCH GIU ĐI THA

 

SÁCH ÉT TE

 

SÁCH MÁC CA BÊ 1,2

 

SÁCH GIÓP

 

THÁNH VỊNH

 

SÁCH CHÂM NGÔN

 

SÁCH GIẢNG VIÊN

 

SÁCH DIỄM CA

 

SÁCH KHÔN NGOAN

 

SÁCH HUẤN CA

 

SÁCH TIÊN TRI ISAIA

 

SÁCH TIÊN TRI GIÊRIMIA

 

SÁCH AICA VÀ BARUC

 

SÁCH EDEKIEN

 

SÁCH DANIEL

 

SÁCH HOSE

 

Sách Gioen

GIOEN 1-4

 

Sách Amot, Ovadia, Giona

AMOT 1-4

AMOT 8-9, OVADIA ,GIONA

 

Sách Mikha

MIKHA 1-7 END

 

Sách Nakhum và Khabacuc

NAKHUM & KHABACUC

 

Sách Xophonia và Khacgai

XOPHONIA & KHACGAI

 

Sách Dacaria

DACARIA 1-8

DACARIA 9-14

 

Sách Malakhi

MALAKHI 1-3

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.

 

⇐ Về trang chính

⇑  Trở về đầu trang