June 10, 2023
Giờ cầu nguyện LCTX 9: pm giờ Texas mỗi Chúa nhật đầu tháng