September 30, 2023
Thánh lễ tận hiến cho LCTX tại trung tâm Công giáo Santa Ana