June 26, 2022
Cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót chúa nhật đầu tháng 9 pm (giờ Texas) gọi phone 7742204000 sau đó bấm số Code 90009000#