• Thắc mắc về Thánh kinh, Giáo lý, Giáo luật, đời sống đạo..email cho Lm Peter Lê Thanh Quang radiolongchuathuongxot@gmail.com Hay viết các chi tiết yêu cầu vào ⇒ thư liên lạc tại đây
  • Cần CD Thánh kinh, Giáo lý…gọi Lan Chi số: 405-973-6348 hay email: chi.lan.tran@gmail.com hay tải xuống các bài giảng từ trang web này.
  • Vào các link dưới đây để tải Apps xuống điện thoại android và iphone để nghe Radio LCTX