December 7, 2023

Chương trình radio phát sóng trực tiếp hàng ngày qua điện thoại từ 2:00 pm đến 10:30 pm (Giờ Texas, USA)

Nghe Qua AudioNow app

Chương trình radio phát lại qua điện thoại từ sau 10:30 pm đến trước 2:00 pm của ngày hôm sau

Radio phát lại phần 1
Radio phát lại phần 2
Radio phát lại phần 3
Radio phát lại phần 4
Radio phát lại phần 5

Nghe Radio LCTX Trên Youtube

The Immigrant Saint Frances Xavier Cabrini 1- Vị Thánh Của Người Di Dân – Thời Niên Thiếu

1 of 73