Chương Trình Phát Thanh Trực Tiếp Lúc 2:00 PM

Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai thấy ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với ngài. Hc 48, 9-11

Thánh Du Tại Hoa Kỳ
Hành hương Israel 2020
Cộng tác viên tĩnh tâm
Hành hương Mexico
Thánh Vịnh 121 – Bùi Phú