May 28, 2023

III.    MORAL CATECHISM TEST 3

Name:__________________________                                         Date:  …………………………                        

83. It is best to pray only when we feel like it. – Tốt nhất để cầu nguyện là khi nào chúng ta cảm thấy ưa thích.

a) True  – Đúng

b) False – Sai

84. Holiness is __________________  Sự thánh thiện là __________________.

a) something we do in church  – làm một cái gì trong Giáo Hội

b) being on our best behavior. – các cư xử tốt nhất của chúng ta

c) doing God’s will. – thi hành ý muốn của Chúa.

85. What limits our freedom the most? – Cái gì giới hạn tự do của chúng ta nhiều nhất?

a)   sins  – tội lỗi

b) poverty – sự nghèo khó

c) rules  – luật lệ

86. Freedom make us ______ our decisions and actions .

      Tự do làm cho chúng ta _____ quyết định và hành động của chúng ta.

a)    Afraid of – sợ hãi

b)    Happy with – hạnh phúc với

c)    Responsible for – có trách nhiệm với

87. What tell us best how to be Christian? – Điều gì nói với chúng ta cách tốt nhất sống đời Kitô hữu?

a)  the Ten Commandments  – 10 giới răn

b) the Nicene Creed   – Kinh Tin kính

c) the Beatitudes – 8 mối phúc thật

88. Who is the “interior master of Christian prayer?” – Ai là “thầy nội tâm của lời cầu nguyện Kitô hữu?”

a) the pastor – cha sở

b) a spiritual director – vị linh hướng

c) the Holy spirit  – Chúa Thánh Thần

89. Why were the Gospel written?  – tại sao các sách phúc âm được viết?

a) to prove Jesus was God – để chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa

b) to help us believe in Jesus – giúp chúng ta tin vào Chúa Giêsu

c) to get people to rebel against Judaism – để dân chúng phản loạn chống Do thái giáo.

90. What guarantees freedom and peace of heart? – cái gì bảo đảm tự do và bình an cho tâm hồn?

   a) winning the lottery –  trúng số

   b) having many friends  – có nhiều bạn

   c) having a good conscience – có lương tâm đúng.

91. The Church honors Scripture and Tradition with equal reverence.

      – Giáo hội tôn kính Thánh Kinh và Thánh Truyền như nhau.

a) true – đúng

b) False -sai

92. Why is life holy?  – Tại sao sống thánh thiện?

a) because it is short – vì cuộc sống ngắn ngủi

b) because God lets us do any thing we want  – vì Thiên Chúa để chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta muốn.

c) because God, who gives life, is holy. – vì Thiên Chúa, Đấng ban sự sống là thánh.

93. Which liturgical season recalls the time when Jesus was tempted by the devil in the desert?

      Mùa Phụng Vụ nào nhắc lại thời gian Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc?

a) Advent – mùa Vọng

b) Ordinary time – mùa thường niên

c) Lent – mùa Chay

94. Where did God give Moses the Ten commandments? Nơi nào Chúa trao 10 giới răn cho Môsê?

            a) Mt. Tabor – núi Tabor

            b) Mt. Sinai – núi Sinai

            c) Mt. Of Olives – núi Ô-liu

18.    Write Ten Commandments: – Viết 10 giới răn

a)___________________________________________________________

b)____________________________________________________________

c)____________________________________________________________

d)____________________________________________________________

e)____________________________________________________________

f)____________________________________________________________

g)___________________________________________________________

h)___________________________________________________________

i)____________________________________________________________

k)____________________________________________________________

95. How do many people sin against the First Commandment?

      – Nhiều người phạm tội điều răn thứ nhất như thế nào?

      a) By neglecting their duty to worship God, no pray, no attending Mass…

           Lơ đễnh, lười biếng làm tròn bổn phận thờ phượng Chúa, như không cầu nguyện, không dự Thánh lễ ..

      b) By worship creatures as: devils, people, animals, nature, money, pleasure…

           Bằng việc thôn thờ các tạo vật như: ma quỷ, con người, thú vật, thiên nhiên, tiền bạc, lạc thú ..

      c) taking man-centered, not God centered. No looking for the will of God.

          Lấy con người làm trung tâm, không nhận Thiên Chúa là trung tâm. Không tìm kiếm ý muốn Thiên Chúa.

      d) all answers above. – tất cả những câu trên đều đúng.

96. Are you ever allowed to keep stolen goods? – Có bao giờ bạn được phép giữ của ăn cắp không?

      a) Never, must return stolen goods to their owner as soon as possible.

           – Không bao giờ, bạn phải hoàn trả của ăn cắp cho khổ chủ sớm hết sức có thể.

      b) Give stolen goods or their value to charity. – Cho của ăn cắp hoặc giá trị tương đương cho việc bác ái.

      c) all answers above are right. – tất cả những câu trên đều đúng

      d) all answers above are wrong, the right answers are: ________ tất cả những cầu trên đều sai, câu đúng là…..

97. There are ______ capital sins.   – Có    __________ mối tội đầu.

a) three       –  3

b) five          – 5

c) seven       – 7

98.  The season of Lent begins on __________  Mùa chay bắt đầu từ ………………….

            a) Fat Tuesday   – Thứ Ba béo (Thứ Ba trước Thư Tư Lễ tro)

            b) Ash Wednesday – Thứ Tư Lễ Tro

            c) Holy Thursday. – Thứ Năm Tuần Thánh

99. Why do we have to go to church every Sunday? – Tại sao chúng ta phải đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật

a)  Jesus resurrected on Sunday and Holy Spirit came down upon the Apostles on Pentecost Sunday..

     Vì Chúa Giêsu sống lại ngày Chúa Nhật và Chúa Thánh Thần đến trên các Tông Đồ Chúa Nhật Ngũ Tuần

b) Our ultimate purpose of life is union our life with Jesus’ death and resurrection in pray, sacrifice and special  Mass with the Words and Body and Blood of Jesus. – Vì cùng đích tối hậu của đời sống là kết hiệp đời sống chúng ta với cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu bằng cầu nguyện, hy sinh, đặc biệt là Thánh Lễ

c)  all answers above are right. – tất cả các câu trên đều đúng.

d)  all answers above are wrong, the right answers are: ____________ tất cả các câu trên đều sai, câu đúng là ……

100.  Is it possible to lead a pure life? Yes, with God’s help and if you cooperate with the grace of God by:  (you write down ….) Có thể sống đời sống trong sạch không? Có, với ơn Chúa giúp và nếu bạn cộng tác với ơn Chúa bằng:

      a) stay away from near occasions of sins, all persons, places and things which easily lead into sins.

           Xa mọi dịp tội, xa những người, những nơi và những điều gì dễ dẫn đến dịp tội

      b)_________________________________________________________________________________________

      c)_________________________________________________________________________________________

      d) if you practice self-denial even in good things, for example, giving up in a spirit of Christian sacrifice some good things which you like, doing some good things which you don’t like, (1 Corinthians 9:25)

          Nếu bạn tập luyện tự từ bỏ ngay cả trong những điều được phép, ví dụ, từ bỏ trong tinh thần hy sinh Kitô giáo một số điều tốt mà bạn thích, tự làm một số điều tốt mà bạn không thích.

101.  Do you know the importance of purification of soul every day? How do you do to purify your soul? Can you write down Act of Contrition: – Bạn có biết tầm quan trọng của việc thanh tẩy tâm hồn mỗi ngày không? Bạn thanh tẩy tâm hồn bằng cách nào? Bạn có thể viết kinh Ăn Năn tội:

       O my God, I am heartily sorry for having offended You, and I detest all my sins, because..

       Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời ..  .________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

102. Can You write your schedule of one day and how do you pray together? Bạn hãy viết thời khoá biểu mỗi ngày của mình và cách bạn cầu nguyện chung. (what time to pray? giờ nào cầu nguyện và làm những việc gì?)

Get up:  (Thức dậy mấy giờ?) _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

103. How do you pray before and after eating? Bạn cầu nguyện trước và sau bữa ăn như thế nào?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

104. How to say Rosary? Cách lần chuỗi Mân Côi?

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

105. Do you know the power of Rosary? Bạn có biết quyền năng của chuỗi Mân Côi không?

      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

106. Why do you commit sin if you intercourse before marriage and after you get married, you commit mortal sins if you refuse marital union without serious reason? – Tại sao bạn có tội nếu bạn giao hợp trước hôn nhân và sau khi kết hôn bạn cũng có tội nếu bạn từ chối giao hợp mà không có lý do chính đáng?

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

107. What are the parents’ duties for children?  Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái?

      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

108. What sign do we must to have in order to everyone recognize us to be Catholics?     What did Jesus tell about this sign?  Dấu hiệu nào chúng ta phải có để mọi người nhận ra chúng ta là người Công Giáo? Chúa Giêsu nói gì về dấu hiệu này? (Gioan 13, 35)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

109. After got married, which is your fisrt duty to be your spouse or your parents, friends, brothers or sisters?

     Sau khi kết hôn, bổn phận đầu tiên là người phối ngẫu của bạn hay là cha mẹ, bạn bè, anh chị em của bạn?

a)    Spouse – người phối ngẫu (vợ /chồng)

b)    parents, friends, brothers or sisters – cha mẹ, bạn bè, anh chị em.

c)    A and b is wrong. – câu a và b đều sai

110. Why do we have to pray together in family? – tại sao chúng ta phải cầu nguyện chung trong gia đình? (Mt 18:20)

a) good example and teach how to pray for children – gương tốt và dạy con cái cách cầu nguyện

b) ask God to bless us as a family not individual – xin Chúa chúc lành chúng ta như một gia đình chứ không cá nhân

c) keep the family together under the protection of God – giữ gia đình sống với nhau dưới sự bảo vệ của Chúa.

d) every above answer is right – mọi câu trên đều đúng

e) every above answer is wrong, except ____________________  Mọi câu trên đều sai, trừ ……………

111.   Usually there are how many Stations of the Cross? – Thông thường có bao nhiêu chặng đàng Thánh giá?

            a) twelve – 12

            b) thirteen -13

            c) fourteen- 14

112. Why do Catholis have statues and pictures of the Saints – tại sao người công giáo có ảnh tượng và hình các thánh

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

113. What do we must have in our truly Christian home, if God and Religion are the greatest importance?

     Nếu Chúa và tôn giáo là quan trọng nhất, thì nhà Kitô hữu chúng ta cần phải có những gì?

a)    Bible , crucifix, pictures of Jesus, Blessed Virgin Mary, and of Saints , the time of pray together

Kinh Thánh, hình Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, các Thánh, thời gian cầu nguyện.

b)    Indecent pictures and calendars, sexy and sensational magazines, books, DVD

Những tranh ảnh, lịch, tạp chí, sách báo, phim ảnh khiêu dâm..

114. How do you have to organize your family’s religious life?

      Bạn phải sắp xếp đời sống đạo trong gia đình của bạn như thế nào?  

   ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

115. Which help us to discern and act according to the will of God? – Cái nào giúp chúng ta phân biệt và hành động theo thánh ý Chúa?

a) personal prayer  – cầu nguyện riêng

b) self knowledge – tự hiểu biết

c) a religious vow – lời khấn dòng

116. What do fasting, prayer and almsgiving express for the Christian? Ăn chay, cầu nguyện bà bố thí diễn tả điều gì về Kitô Hữu?

a) virtuous living  – đời sống đạo đức

b) conversion – sự hoán cải

c) ambition – tham vọng

117. For St. Paul, our faith is in vain if what did not occur? – Đối với thánh Phaolô, đức tin của chúng ta nên vô ích nếu điều gì không xảy ra?

a) the Incarnation – sự nhập thể (của CGS)

b) the Resurrection – Sự Phục Sinh

c) the Ascension – Sự Thăng Thiên (CGS. lên trời)

118. What is the most common obstacle to prayer? _ Cái gì thường cản trở việc cầu nguyện? (GL 2732)

a) money – tiền bạc

b) lack of faith  – thiếu đức tin

c) carelessness – sự không quan tâm

119.  Which of these describes the praise and worship of God? – Điều nào mô tả sự ca ngợi và thờ phượng Chúa? (2097)

a) confession – xưng tội

b) adoration – tôn thờ Chúa

c) contrition – ăn năn tội

120. What is the purpose of religious objects like medals, holy cards or statues? – Mục đích của những đồ thánh như ảnh , tượng, là gì?

a) to heal illness – chữa lành bệnh

b) to give good luck – cho sự may mắn

c) to remind us of God’s presence – nắc chúng ta nhớ sự hiện diện của Chúa.

121. Which Roman emperor officially recognized Christianity as a legal religion? Hoàng đế nào của đế quốc Roma công  nhận Kitô giáo là một tôn giáo hợp pháp?

a) Tiberius

b) Nero

c) Constantine

122. A person has the right to end his /her own life. _ con người có quyền kết thúc sự sống của mình.

a) True – đúng

b) False – sai

123. Which prayer is the summary of the whole Gospel? –  kinh nào tóm tắt tất cả Phúc âm?

a) Hail Mary – kinh kính mừng

b) Our Father – kinh lạy Cha

c) Nicene Creed – kính tin kinh (công đồng Nicêa)

124. Which prayer is the summary of the dogma that Christians believe? – Kinh nào tóm tắt tất cả những điều Kitô hữu tin?

a) act of faith – kinh tin

b) act of hope – kinh cậy

c) the Apostles’ Creed – kinh tin kính các tông đồ

125. What are the days of obligatory fasting? – Ngày nào buộc phải ăn chay?

a)  all Fridays in Lent  – những ngày thứ Sáu của mùa Chay

b)  Ash Wednesday and Good Friday – Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu tuần thánh

c) Wednesdays and Fridays of Lent – những ngày thứ Tư và Thứ Sáu của Mùa Chay

126. Are you morally obliged to keep a secret? Bạn có buộc phải giữ kín bí mật của người khác không?

a) No, because I have to say the truth – không, vì tôi phải nói sự thật

b) Yes, because it is duty of love and respect the private life – Có, vì đó là bổn phận yêu thương và tôn trọng đời tư.

127. Is it a sin to listen to gossip?  – lắng nghe lời nói xấu người khác có tội không?

a) yes, because you are cooperating in another’s sin – có tội, cì cộng tác với tội của người khác

b) no, because it is the truth that happened – không có tội, vì nó là sự thật đã xảy ra rồi.

128. Why is it mortal sin if you only commit adultery in your impure thought? – Tại sao là tội trọng nếu bạn chỉ ngoại tình trong tư tưởng của bạn ?

a. because my happiness is not satisfaction of sex in thought or in action. – vì hạnh phúc của tôi không phải là thỏa mãn tính dục trong tư tưởng hay hành động.

b. because adultery in thought  reduces happiness of my family – vì ngoại tình trong tư tưởng làm suy giảm  hạnh phúc gia đình của tôi.

c. because adultery in thought leads adultery in action – vì ngoại tình trong tư tưởng dẫn đến hành động ngoại tình

d. all above answers are right. – tất cả những câu trả lời trên là đúng.                                  

129. The church calendar observes how many liturgical seasons? – Lịch của Giáo hội có bao nhiêu mùa Phụng Vụ?

a) three  –   3

b) four   –   4

c) five    –   5

d) six     –   6

130. God’s law, “do good and avoid evil,” is written into our ____. Luật Chúa, “làm lành điều lành và tránh điều dữ được viết trong  _____________ của chúng ta. (1776)

a) imagination – trí tưởng tượng

b) will               – ý muốn

c) conscience  – lương tâm

131. What should we do before asking God for anything? – Chúng ta nên làm gì trước khi xin Chúa bất cứ điều gì? (2631)

a) thank God – tạ ơn Chúa

b) do a good deed – làm việc thiện

c) seek forgiveness – tìm sự tha thứ

132. the longest season of the Church year is ________. – Mùa dài nhất của năm phụng vụ là _____________

a) Ordinary time – Mùa Thường Niên

b) Easter – mùa Phục sinh

c) Lent – Mùa Chay

133. Who are called to be chaste? – Ai được kêu gọi phải sống nhân đức trong sạch? (2348)

a) only priest and nuns – chỉ các linh mục và nữ tu

b) only those who take the vow of chastity – chỉ những người khấn khiết tịnh

c) all the baptized – tất cả những ai đã chịu bí tích Rửa tội.

134. How do we especially show our humility before God? (2631) –làm cách nào chúng ta diễn tả lòng khiêm nhường trước Thiên Chúa?

a) by asking for something – xin một điều gì

b) by thanking God for our gifts – cảm ơn Chúa về quà tặng cho chúng ta

c) xin Chúa tha thứ

135. Which prayer to Mary features meditation on the mysteries of Jesus’ life? Kinh nào cầu nguyện với Mẹ Maria suy niệm những mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu?

a) the Hail Mary – kinh Kính Mừng

b) the Angelus   – kinh Truyền Tin

c) the Rosary     – kinh Mân Côi

136. St. Paul said to the Ephesians, “ Husbands love your wives, as Christ loved __________” (1659)

        Thánh Phaolô nói với người Êphêsô’ “ Những người chồng hãy yêu vợ, như Chúa Kitô yêu ________

a) his mother – mẹ của Ngài

b) the Church – Hội Thánh

c) the poor – người nghèo

137. Which of these is a corporal work of mercy?  – điều nào là thương xót thể xác người khác (2447)

a) forgive injury – tha thứ sự xúc phạm

b) visit the sick – viếng thăm người đau yếu

c) pray for the dead – cầu nguyện cho người chết

138. During Lent the Church requires __________  _ Trong mùa Chay Hội Thánh yêu cầu _______

a) eating fish on Fridays – ăn các các ngày thứ Sáu

b) attending daily Mass – tham dự thánh Lễ mỗi ngày

c) fasting and prayer – ăn chay và cầu nguyện

139. An obstacle to prayer is ________  (2726) – Chướng ngại cho cầu nguyện là __________

a) poor health – sức khỏe kém

b) other people – người khác

c) misunderstanding about prayer – hiểu sai về cầu nguyện

140. Which saint created the first manger scene for Christmas? Thánh nào đầu tiên làm Hang Đá Giáng Sinh?

a) st. Jerome

b) St Francis of Assisi

c) St Mary Magdalene