Day: September 3, 2017

Thư 2 Gio-An

CHƯƠNG 1 Lời chào 1 Tôi là kỳ mục, kính gửi Bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái Bà là những người mà tôi thực sự quý mến; không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến,2 bởi vì sự thật…

Sách Châm Ngôn

CHƯƠNG 1 ĐỀ TỰA TỔNG QUÁT 1 Đây là những châm ngôn của Sa-lô-môn, ông là con vua Đa-vít và là vua Ít-ra-en.; 2 Các châm ngôn này nhằm giúp con ngườibiết lẽ khôn ngoan và nhận lời nghiêm huấn,hiểu được những lời lẽ thâm thuý cao sâu, 3 đón nhận lời nghiêm huấn để…

Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?

03/09/2017 Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Gr 20, 7-9 “Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt…