February 7, 2023

Phải có tinh thần hy sinh

Hãy tập thắng mình trong mọi trường hợp, nếu bạn muốn sống bình an và cộng tác với người khác.

Trong tu viện, giữa cộng đoàn, phải sống thuận hòa và trung thành cho đến chết, không phải là chuyện tầm thường.

Hạnh phúc những ai sống trong một tu viện mà sống thánh thiện và chết lành !

Muốn được vững chắc và tiến đức, bạn hãy tưởng bạn là một người lưu lạc và ngụ cư trên mặt đất.

Muốn sống một đời sống tu trì, bạn hãy trở nên khờ dại vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô.

Mang áo dòng và thi phát, vị tất đã là tu; phải cải thiện đời sống và hãm dẹp tình dục : cái đó mới làm nên thầy dòng đích thực.

Ai đi tìm vật gì ngoài vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn mình, người ấy sẽ chỉ gặp sầu muộn và khổ đau.

Ai không trở nên bé mọn nhất và tùng phục mọi người, người ấy không thể sống bình an lâu được.

Tập tinh thần hy sinh

Bạn đi tu không phải để chỉ huy, nhưng là để vâng lời.

Bạn cũng không đi tu để sống an nhàn hay đeo đuổi phù phiếm, nhưng là để chịu đau khổ và để làm việc luôn.

Trong tu viện ta được thử như sắt bị nung trong lò.

Không ai sống trong đó đến cùng được, nếu không thành tâm tự hạ vì lòng mến Chúa.

SUY NIỆM

Sống tu trì, là lấy tinh thần hy sinh, xả kỷ làm phương châm, để đạt cứu cánh thánh thiện, toàn hảo.

Mà hy sinh, xả kỷ, chẳng qua chỉ là bản toát lược nghĩa vụ đời sống Công giáo. Vì không phải riêng cho giới tu sĩ, nhưng là chung cho mọi tầng lớp mà Chúa phán : “Các con hãy nên trọn hảo như Cha các con trên trời là Đấng trọn hảo”.

Để chu toàn nhiệm vụ đó, ta phải từ khước mình, để kết chặt với hy sinh cao cả của Chúa “Đấng tùng phục cho đến chết, và chết trên Thánh giá”.

Lạy Chúa ! Chúa muốn và truyền chúng con phải nên trọn hảo ! Nhưng tự sức chúng con, chúng con không làm được gì khác, mà chỉ là xúc phạm đến Chúa và tự trầm luân ! Xin Chúa hãy đến giúp chúng con, xin Chúa hãy hành động trong chúng con. Có Chúa giúp, chúng con sẽ làm được tất cả.