January 30, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Phú Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình

Chúa sẽ định đoạt về ta

– Con ơi ! Hãy cứ để Cha định đoạt về con mặc ý Cha. Cha biết rõ điều gì hợp cho con.

Con xét đoán theo tư cách là người. Con xét đoán nhiều việc theo cảm giác mà tình đời gợi cho con.

– Lạy Chúa ! Quả như lời Chúa, Chúa săn sóc con bằng vạn con tự săn sóc mình.

Ai không tựa nương vào Chúa, người ấy tự chuốc lấy nguy cơ cho mình.

Lạy Chúa ! Chúa hãy định đoạt về con hoàn toàn theo thánh ý Chúa, miễn là ý muốn con lúc nào cũng thẳng thắn và vững tin ở Chúa.

Sự gì Chúa định đoạt về con, không thể không tốt được.

Nếu Chúa muốn con phải tối tăm : xin chúc tụng Chúa. Nếu Chúa muốn con được tươi sáng : cũng xin chúc tụng Chúa.

Nếu Chúa thương an ủi con : xin chúc tụng Chúa. Nếu Chúa để con chịu đau khổ : cũng xin chúc tụng Chúa.

Ảnh cùng dòng

Hay dở cũng do tay Chúa

– Con ơi ! Nếu muốn đồng hành với Cha, con phải ao ước điều ấy luôn.

Con phải sẵn sàng chịu đau khổ cũng như để được vui sướng.

Con phải yêu được thiếu thốn và nghèo nàn cũng như được giầu có và sung túc.

– Lạy Chúa ! Con sẽ vui chịu tất cả những gì Chúa muốn gửi cho con.

Con sẽ nhận bởi tay Chúa bất luận điều lành hay dữ, êm dịu hay đắng cay, vui hay buồn, và sẽ cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho con.

Con hãy giữ mình khỏi phạm tội, thế là con không sợ cả chết, cả hỏa ngục.

Miễn Chúa đừng bỏ con mãi và đừng xóa tên con khỏi sổ trường sinh, tất cả bao nhiêu đau khổ xảy đến sẽ không tác hại nổi con.

SUY NIỆM

“Chúa lo cho ta gấp vạn lần ta lo cho mình”. Đó là chân lý cần được thâm tín và đem ra ứng dụng :

– Để mặc Chúa định đoạt về những điều may lành cho ta, ta chỉ nài xin Chúa ban cho ta một ý chí ngay thẳng, kiên quyết và can trường để đứng vững trong đường Chúa.

– Vui nhận và nhẫn nhục chịu tất cả mọi đau khổ Chúa gửi cho, nhưng xin Chúa cứu thoát ta khỏi điều ác duy nhất là tội, để ta đừng xúc phạm đến Chúa.

Lạy Chúa ! Xin cho con an nghỉ dưới cánh tay uy quyền và lượng từ bi Chúa. Xin Chúa phân định mọi sự cho con. Nhưng xin giúp con khỏi phạm tội : thế là con được an lòng. (từ cuốn “The Imitation of Christ”)