March 20, 2023

Virus Vũ Hán, Đại Tái Lập, và những mưu toan đáng âu lo. Cảnh báo gây xôn xao dư luận của ĐHY Burke

Đức Hồng Y Raymond Burke đã cảnh báo rằng chủ nghĩa duy vật Mácxít hiện nay dường như đang “thống trị” Hoa Kỳ, và sáng kiến “Great Reset”, tức là “Đại Tái Lập”, của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang “thao túng các công dân và các quốc gia thông qua sự thiếu hiểu biết và sợ hãi”.