Day: December 16, 2020

Virus Vũ Hán, Đại Tái Lập, và những mưu toan đáng âu lo

Virus Vũ Hán, Đại Tái Lập, và những mưu toan đáng âu lo. Cảnh báo gây xôn xao dư luận của ĐHY Burke Đức Hồng Y Raymond Burke đã cảnh báo rằng chủ nghĩa duy vật Mácxít hiện nay dường như đang “thống trị” Hoa Kỳ, và sáng kiến “Great Reset”, tức là “Đại Tái…