Ca Nguyện – Nhạc Dân Chúa

Nhóm nhạc Dân Chúa: Kim Thúy