Day: July 29, 2020

Ca Nguyện – Nhạc Dân Chúa

Nhóm nhạc Dân Chúa: Kim Thúy Mừng Mẹ hồn xác lên trời – Nhóm Dân Chúa Đồng cỏ xanh – Nhóm Dân Chúa Lời kinh đầu ngày – Kim Thúy Kìa Bà nào- Nhóm Dân Chúa Niềm xác tín của con – Thanh Phong Dòng đời ngược xuôi – Phương Thảo Chúa biết con cần Chúa – Kim Thúy Ca Nguyện…

Người ta lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài

Thứ Năm, Tuần 17 TN – 30/07/20 Thánh PHERO KIM NGÔN Bài Ðọc I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà…