Day: July 29, 2020

Ca Nguyện – Nhạc Dân Chúa

Nhóm nhạc Dân Chúa: Kim Thúy Reo vang mừng Chúa Phục sinh – Nhóm nhạc Dân Chúa Thập giá Chúa Kitô – Nhóm dân Chúa Đường Thập giá – Nhóm dân Chúa Cha Thánh Giuse – Nhóm dân Chúa Mùa chay Thánh – Nhóm nhạc dân Chúa Xuân ca lên Đền – Nhóm dân Chúa Thắp sáng trong con – Nhóm…

Người ta lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài

Thứ Năm, Tuần 17 TN – 30/07/20 Thánh PHERO KIM NGÔN Bài Ðọc I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà…