September 28, 2023

Nghe các truyện tích:

 

 

ĐOẠN MỞ ĐẦU

Người làm sách này có ý giúp đỡ kẻ đã chết và làm ích cho người sống. Hết mọi người có đạo đều biết rõ lời kẻ sống cầu nguyện thì giúp đỡ kẻ chết, nhưng mà chẳng mấy người biết các linh hồn nơi luyện ngục có thần thế trước mặt Chúa Trời, và hay báo ơn trả nghĩa người đã cầu nguyện cho mình, cho nên ít kẻ trông cậy những linh hồn ấy cầu bầu cho mình.
Song điều này thật lắm, là các linh hồn nơi luyện ngục có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời cùng xin được ơn cho người ta kể chẳng xiết. Đã có nhiều tích mắt người ta đã xem thấy làm chứng sự ấy thật lắm, chẳng khá hồ nghi.

Đã hay rằng: các linh hồn nơi luyện ngục chẳng còn lập được công phúc gì, vì đã ra khỏi thế gian rồi, nhưng mà linh hồn ấy dâng công phúc những việc lành mình đã làm xưa, khi còn ở thế gian. Đã hay rằng : các linh hồn ấy chẳng còn cầu xin được sự gì cho mình, chẳng còn làm được việc gì giúp đỡ mình ; nhưng mà những lời linh hồn ấy cầu bầu, những hình khổ linh hồn ấy chịu, thì làm ích cho người ta được.

Nếu các linh hồn ấy khi đang ở luyện ngục còn làm được nhiều ơn ích cho người ta, phương chi là khi đã lên thiên đàng rồi, thì càng sẽ báo ơn trả nghĩa cho kẻ đã cầu nguyện cho mình biết chừng nào nữa.

Có nhiều các thánh thông thái chắc chắn như ông thánh Ligorio, Đức Hồng Y Bellarmino và thày cả Suarez đã dạy tỏ tường rằng : Người ta cậy nhờ các linh hồn ở luyện ngục cầu xin Đức Chúa Trời cho mình những sự mình thiếu thốn phần hồn phần xác là sự phải lẽ, có ích lắm. Xưa bà Thánh Têrêsa quen nói rằng : « Hễ sự gì tôi xin Đức Chúa Trời ban cho tôi vì công nghiệp các linh hồn nơi luyện ngục, thì tôi được cả ».

Bà Thánh Cataria, quê thành Bolonia nói rằng : « Khi tôi cậy nhờ các linh hồn nơi luyện ngục xin sự gì cho tôi, thì tôi hằng được sự ấy mãi mãi, chẳng có lần nào không được sốt ». Bà ấy lại rằng : «  Cũng có điều tôi cầu xin các thánh mà chẳng được, thì tôi lại cầu xin các linh hồn nơi luyện ngục thì được ngay tức thì ».

Có lời ông thánh Gioan Maria Viane dạy rằng : «  Giả như ta có biết cho tỏ các linh hồn ở luyện ngục có quyền thế trước mặt Đức Chúa Trời là dường nào, thì ta sẽ năng thương nhớ, năng giúp đỡ cùng năng cầu xin các linh hồn ấy. Vậy ta phải hết lòng giúp đỡ các linh hồn ấy, thì các linh hồn ấy cũng sẽ giúp đỡ ta, cùng bầu cử cho ta trước mặt Ðức Chúa Trời  nữa ».

Chẳng những các linh hồn nơi luyện ngục xin được cho ta nhiều hơn phần hồn, mà lại thường hay xin được những ơn phần xác ở đời này, như thể là xin cho người ta được khỏi bệnh tật, khỏi sự khốn khó, được kiện tụng, được xong việc trở ngại và được những sự khác như  vậy.

Đức Chúa Trời đã biết người ta chuộng những ơn phần xác này lắm, cho nên khi các linh hồn ở luyện ngục bầu cử và xin những ơn ấy cho người ta thì Đức Chúa Trời thường hay ban cho, có ý giục lòng người ta năng làm việc lành cùng năng cầu nguyện cho các linh hồn ấy.

Ta suy những điều trước này liền biết sự cầu nguyện giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục làm ích cho ta lắm, vì khi ta cầu nguyện cho các linh hồn ấy thì các linh hồn ấy lại cầu bầu cho ta. Sự ấy bởi lòng lành Đức Chúa Trời cho các kẻ lành kẻ thánh được thông công với nhau ; cho nên khi ta cầu nguyện làm việc lành phúc đức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ở luyện ngục thì các linh hồn ấy cũng bầu cử cho ta trước mặt Đức Chúa Trời cùng dâng các hình khổ mình đang chịu, các công nghiệp mình đã lập xưa khi còn ở thế gian cho Đức Chúa Trời, mà nghe lời các linh hồn ấy cầu xin, thì ban mọi sự lành phần hồn phần xác cho ta.

Vậy mọi ngày trong tháng này, ta hãy nhớ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, anh em họ hàng, bạn hữu nghĩa thiết mà cùng những linh hồn mô côi đang phải giam phạt nơi luyện ngục, đừng bỏ ngày nào : ta hãy yên ủi, cứu chữa những linh hồn ấy cho khỏi luyện ngục cho chóng. Chớ gì ta cứu chữa được nhiều linh hồn cho khỏi luyện ngục khốn nạn ấy thì phúc cho ta là dường nào.

Lạy chúa con, xin Chúa con dủ lòng thương nghe lời con sẽ cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục trong thánh này ; xin Chúa con cứu chữa cùng đem các linh hồn ấy lên nơi mát mẻ, chốn sáng láng. Con lại xin Chúa nghe lời các linh hồn nơi luyện ngục sẽ cầu xin con, mà ban cho con những sự con thiếu thốn phần hồn phần xác vì công nghiệp các linh hồn ấy.

 

THÁNH TÍCH

Năm 1859 ở thành Pari, trong nước Pháp, có một người đạo đức hay làm phúc cùng nhiều việc lành khác, giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục. Ở bên nhà ông ấy, có một người già lão khô khan, ốm đau gần chết. Ông ấy đã khuyên bảo người ấy ăn năn trở lại nhiều lần, song dù bệnh ngày một nặng, người ấy vốn cứng lòng mãi chẳng chịu xưng tội.

Ông ấy chẳng còn biết làm thế nào, thì khấn các linh hồn nơi luyện ngục rằng : «  Nếu các linh hồn cầu xin Đức Chúa Trời cho người tội lỗi này được ăn năn trở lại thì tôi sẽ xin cho các linh hồn năm lễ Misa ».

Vậy chính ngày ông ấy khấn năm lễ Misa cho các linh hồn, thì người kẻ liệt ấy tỏ ra lòng muốn ăn năn trở lại. Đến ngày hôm sau thì thày cả khuyên bảo người ấy, thì người ấy xưng tội ngay. Thày cả giải tội cùng làm các phép trong đạo cho người ấy được mấy ngày, thì người ấy chết lành bằng yên.

Tải xuống toàn bộ cuốn sách