June 10, 2023

A-MốT

CHƯƠNG 1 

1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am – con vua Giô-át – làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất.
KHAI ĐỀ

2 Ông nói: Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA gầm lên,
và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng;
đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc,
đỉnh núi Các-men nay đã héo tàn.

I. ÁN PHẠT CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG VÀ ÁN PHẠT CHÍNH ÍT-RA-EN

Đa-mát

3 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Đa-mát đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã dùng bừa sắt cày nát Ga-la-át,

4 Ta sẽ phóng hoả vào nhà Kha-da-ên
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Ben Ha-đát.

5 Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mát,
Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Bích-át A-ven
và người cầm phủ việt khỏi Bết E-đen.
Dân A-ram sẽ bị đày đến xứ Kia – ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Ga-da và Phi-li-tinh

6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ga-da đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã đưa cả đoàn người đi đày để nộp vào tay Ê-đôm,

7 Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Ga-da,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.

8 Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Át-đốt,
và người cầm phủ việt khỏi Át-cơ-lôn;
Ta sẽ trở tay đánh Éc-rôn,
và tàn quân Phi-li-tinh sẽ bị tiêu diệt
– ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như vậy.

Tia và Phê-ni-xi

9 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Tia đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã nộp cho Ê-đôm cả đoàn người đi đày,
và không nhớ đến lời giao kết với các nước anh em,

10 nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.

Ê-đôm

11 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ê-đôm đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã cầm gươm truy kích anh em,
bóp nghẹt lòng thương xót;
vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,

12 nên Ta sẽ phóng hoả vào Tê-man,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót-ra.
Am-mon

13 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Am-mon đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã mổ bụng đàn bà có thai ở Ga-la-át để mở rộng bờ cõi,

14 Ta sẽ phun lửa lên tường thành Ráp-ba,
và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó,
giữa tiếng thét gào của một ngày xung trận,
giữa cơn cuồng phong của một ngày dông tố.

15 Vua của chúng sẽ phải đi đày,
cả vua lẫn quan cùng một lúc – ĐỨC CHÚA phán như vậy.

CHƯƠNG 2

Mô-áp

1 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Mô-áp đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm thành than,

2 nên Ta sẽ phóng hoả vào Mô-áp,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Cơ-ri-giốt;
Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn,
giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.

3 Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó
và Ta sẽ giết sạch các quan cùng với vị này
– ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Giu-đa

4 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã khinh thường luật pháp của ĐỨC CHÚA
và không tuân giữ các thánh chỉ của Người.
Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo
đã làm cho chúng ra lầm lạc,

5 nên Ta sẽ phóng hoả vào Giu-đa
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem.

Ít-ra-en

6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.

7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.

8 Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.

9 Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.

10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.

11 Xưa Ta đã từng cho xuất hiện
những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi,
những na-dia từ lớp người trai tráng.
Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Ít-ra-en?
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Thế mà các ngươi đã bắt các na-dia uống rượu
và ra lệnh cho các ngôn sứ:
“Các ông không được nói tiên tri! ”

13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.

14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,

15 người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,

16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn,
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

CHƯƠNG 3

II. CẢNH CÁO VÀ ĐE DOẠ ÍT-RA-EN

Tuyển chọn và trừng phạt

1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,
lời ĐỨC CHÚA phán để tố cáo các ngươi,
tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.
Lời ấy nói rằng:

2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.
Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.
Không cưỡng lại được ơn gọi ngôn sứ

3 Hai người có đồng hành được chăng,
nếu đã không hẹn với nhau từ trước?

4 Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi?
Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,
nếu nó không vồ được mồi?

5 Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử?
Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì?

6 Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi?
Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,
lẽ nào lại không do ĐỨC CHÚA?

7 Vì ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng không làm điều gì
mà không bày tỏ kế hoạch của Người
cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.

8 Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi?
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?
Sa-ma-ri đồi truỵ sẽ bị diệt vong

9 Trên các lâu đài tại Át-đốt, hãy lên tiếng,
và trên các lâu đài tại đất Ai-cập, hãy nói rằng:
Các ngươi hãy tụ tập trên đồi núi xứ Sa-ma-ri
và nhìn xem bao cảnh hỗn loạn,
cùng những cảnh bạo tàn ở đó.

10 Những kẻ chất đống trong lâu đài của mình
của cải do áp bức và cưỡng đoạt,
chúng nào biết sống ngay thẳng là gì – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:
Quân thù sẽ bao vây lãnh thổ,
sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi,
và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá.

12 ĐỨC CHÚA phán thế này:
Như người chăn chiên giựt ra khỏi miệng sư tử
hai cái cẳng hay một mảnh tai của con chiên,
con cái Ít-ra-en sống tại Sa-ma-ri,
ở đầu giường hay trên trường kỷ lộng lẫy,
cũng sẽ được giựt ra như vậy.
Chống Bết Ên và những toà nhà sang trọng

13 Hãy nghe đây và đứng ra tố cáo nhà Gia-cóp
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng,
Thiên Chúa các đạo binh.

14 Vào ngày Ta trị tội Ít-ra-en
Ta sẽ triệt hạ các bàn thờ của Bết Ên:
các sừng của bàn thờ sẽ bị bẻ gãy và quăng xuống đất.

15 Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, Ta sẽ triệt phá;
điện ngọc đền ngà sẽ sụp đổ,
lâu đài dinh thự cũng tan hoang – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Ψ

⇓  Tải xuống toàn bộ 9 chương sách A-mốt

Đọc tiếp...