Day: September 17, 2017

Sách A-Mốt

A-MốT CHƯƠNG 1  1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am – con vua Giô-át – làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất. KHAI ĐỀ 2 Ông nói:…

Sách Giô-En

JOEL CHƯƠNG 1 1 Lời ĐỨC CHÚA ngỏ với ông Giô-en, con ông Pơ-thu-ên. I. NẠN CHÂU CHẤU I1. TOÀN DÂN SÁM HỐI VÀ CẦU KHẨN Than vãn vì đất nước hoang tàn 2 Hỡi các kỳ mục, hãy nghe những điều này, tất cả cư dân trong xứ, hãy lắng nghe! Đã bao giờ…