September 27, 2023

 LM PETER LÊ THANH QUANG

giangsinh

KINH THÁNH TÂN ƯỚC

 Phúc Âm Thánh Mátthêu

Mt 1

Mt 1-3

Mt 3-4

Mt 5, 1-20

Mt 5,21-67

Mt 6,7-15

Mt 6,16-7,11

Mt 7,12-84

Mt 8,5-9,7-26

Mt 9,27-10,42

Mt 11-12,8

Mt 12,9-13,24

Mt 13,25-58

Mt 14-15,28

Mt 15,29-16

Mt 17-18

Mt 19-20,16

Mt 20,17-21,46

Mt 22,1-40

Mt 22,41-23,36

Mt 23,37-24,31

Mt 24,32-25,46

Mt 26,1-56

Mt 26,57-27,38

Mt 27,39-28,20

PHÚC ÂM THÁNH MÁCCÔ

Mc 1-2,12

Mc 2,13-3,19

Mc 3,20-4,41

Mc 5

Mc 6,1-44

Mc 6,45-7,30

Mc 7,31-8,38

Mc 9

Mc 10

Mc 11

Mc 12,1-37

Mc 12,38-13,37

Mc 14,1-25

Mc 14,26-15,15

Mc 15,16-47

Mc 16

PHÚC ÂM THÁNH LUCA

Lc 1

Lc 2,1-40

Lc 3

Lc 3,19-4,13

Lc 4,14-44

Lc 5,1-28

Lc 5,29-6,23

Lc 6,24-46

Lc 7

Lc 8,1-9,17

Lc 9,18-50

Lc 9,51-10,22

Lc 11, 1-13

Lc 11,14-12,34

Lc 12,35-13,35

Lc 14-15,11

Lc 16Lc 17

Lc 18,1-34

Lc 18,35-19,48

Lc 20,1-21,7

Lc 21,8-22,27

Lc 22,8-23,56

Lc 24

PHÚC ÂM THÁNH GIOAN

Ga 1-18

Ga 1,19-2,25

Ga 3

Ga 4

Ga 5

Ga 6

Ga 7,1-8,30

Ga 8,31-9,41

Ga 10,1-11,54

Ga 11,55-12,50

Ga 13,1-14,14

Ga 14,15-16,33

Ga 17-18

Ga 19

Ga 20-21

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Cv 1,1-2,41

Cv 2,42-4,37

Cv 5

Cv 6-8

Cv 9-10

Cv 11,1-13,43

Cv 13,44-16

Cv 17,1-19,20

Cv 19,21-22,30

Cv 23-25

Cv 26-28

THƯ RÔMA

Roma 1

Roma 2-3

Roma 4-5

Roma 6-7

Roma 8

Roma 9,1-11,15

Roma 11,16-13,14

Roma 14-16

THƯ CÔRINTÔ

1 Cor 1

1 Cor 2-3

1 Cor 4,1-7,9

1 Cor 7,10-9,27

1 Cor 10,1-12,30

1 Cor 13,1-15,19

1 Cor 15,20-16

1 Cor 13,1-15,19

2 Cor 1-4

2 Cor 5-7 

2 Cor 8-13

THƯ GALÁT

Gal 1-2

Gal 3-6

THƯ ÊPHÊSÔ

Epheso 1-2

Epheso 3-4

Epheso 5-6

THƯ PHILÍPPHÊ

Phil 1-2

Phil 3-4

THƯ CÔLÔXÊ

Col 1-4

THƯ THÊXALÔNICA

1 Tx 1-5

2Tx 1-3

THƯ  TIMÔTHÊ , TITÔ VÀ PHILÊMÔN

1 Tm 1, 11-5,16

1 Tm 5,17-23

2 Tm 4 Tito 1

Tito 2-3 Philemon

THƯ DO THÁI

Do thai 1-5,10

Do thai 5,11-9,14

Do thai 9,11-11,40

Do thai 12-13

THƯ GIACÔBÊ

Gc 1-2

Gc 3-5

THƯ PHÊRÔ

1 Phero 1-2

1 Phero 3-5

2 Phero 1-3

THƯ GIOAN VÀ GIUĐA

Ga 1-2

Ga 3-5

Thư 2, 3 Ga. Giuda

SÁCH KHẢI HUYỀN

Khải Huyền 1

Khải Huyền 2

Khải Huyền 3

Khải Huyền 4-5

Khải Huyền 6-9

Khải Huyền 10-12

Khải Huyền 13

Khải Huyền 14-16

Khải Huyền 17-19,10

Khải Huyền 19,11-21,8

Khải Huyền 21,9-22,21

  • Download – Tải xuống máy, nhấn chuột phải vào  bài giảng, chọn “Save link as…” rồi lưu trữ  file.mp3 vào folder.

Trở về đầu trang 

adventbanner2013_notext

 

KINH THÁNH CỰU ƯỚC

SÁCH SÁNG THẾ

Sáng Thế 1

Sáng Thế 2

Sáng Thế 3

Sáng Thế 4

Sáng Thế 5

Sáng Thế 6

Sáng Thế 7

Sáng Thế 8

Sáng Thế 9

Sáng Thế 10

Sáng Thế 11

Sáng Thế 12

Sáng Thế 13

Sáng Thế 14

Sáng Thế 15

Sáng Thế 16

SÁCH XUẤT HÀNH

Xuất Hành 1

Xuất Hành 2

Xuất Hành 3

Xuất Hành 4

Xuất Hành 5

Xuất Hành 6

Xuất Hành 7

Xuất Hành 8

Xuất Hành 9

gs15

SÁCH LÊVI

Lêvi 1

Lêvi 2

Lêvi 3

Lêvi 4

Lêvi 5

Lêvi 6

SÁCH DÂN SỐ

 Dân Số 1

Dân Số 2

Dân Số 3

Dân Số 4

Dân Số 5

Dân Số 6

Dân Số 7

Dân Số 8

SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT

Đệ Nhị Luật 1

Đệ Nhị Luật 2

Đệ Nhị Luật 3

Đệ Nhị Luật 4

Đệ Nhị Luật 5

Đệ Nhị Luật 6

Đệ Nhị Luật 7

Đệ Nhị Luật 8

Đệ Nhị Luật 9

SÁCH GIÔSUÊ

 Giôsuê 1

Giôsuê 2

Giôsuê 3

Giôsuê 4

SÁCH THỦ LÃNH

Thủ Lãnh 1

Thủ Lãnh 2

Thủ Lãnh 3

Thủ Lãnh 4

SÁCH BARÚC

Baruc

SÁCH SAMUEN

 1 Samuen 1

1 Samuen 2

1 Samuen 3

1 Samuen 4

1 Samuen 5

2 Samuen 1

2 Samuen 2

2 Samuen 3

2 Samuen 4

2 Samuen 5