Nghe Thánh Kinh

Thánh Kinh Tân Ước.mp3 - Lm Peter Lê Thanh Quang

THƯ GALÁT - ÊPHÊSÔ - PHILÍPPHÊ - CÔLÔXÊ - THÊXALÔNICA -  TIMÔTHÊ , TITÔ VÀ PHILÊMÔN

THƯ GALÁT

THƯ ÊPHÊSÔ

THƯ PHILÍPPHÊ

THƯ CÔLÔXÊ

Col 1-4

THƯ THÊXALÔNICA

THƯ  TIMÔTHÊ , TITÔ VÀ PHILÊMÔN

THƯ DO THÁI - GIACÔBÊ - PHÊRÔ 1,2 - GIOAN VÀ GIUĐA

Thánh Kinh Cựu Ước.mp3- Lm Peter Lê Thanh Quang

Sáng Thế
Xuất Hành
Sách Lêvi
Dân Số
Đệ Nhị Luật
Sách Giôsuê
Thủ Lãnh - Bà Rúc
Sách Samuen 1,2
Sách Các Vua 1,2
Sử Biên Niên 1,2

Thánh Kinh Cựu Ước.mp3 - Lm Peter Lê Thanh Quang

Sách Etra - Nokhemia - Tobia - Giuditha - Ette

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.