Nghe Thánh Kinh

Bài Giảng Của

LM PETER LÊ THANH QUANG

SÁCH TÂN ƯỚC

Matthew_4x6

Mt 1-4   ⇒   Mt 5, 1-20   ⇒   Mt 5,21-67   ⇒   Mt 6,7-15   ⇒   Mt 6,16-7,11   ⇒   Mt 7,12-84   ⇒   Mt 8,5-9,7-26   ⇒   Mt 9,27-10,42   ⇒   Mt 11-12,8   ⇒   Mt 12,9-13,24   ⇒   Mt 13,25-58   ⇒   Mt 14-15,28   ⇒   Mt 15,29-16   ⇒   Mt 17-18   ⇒   Mt 19-20,16   ⇒   Mt 20,17-21,46   ⇒   Mt 22,1-40   ⇒   Mt 22,41-23,36   ⇒   Mt 23,37-24,31   ⇒   Mt 24,32-25,46   ⇒   Mt 26,1-56   ⇒   Mt 26,57-27,38   ⇒   Mt 27,39-28,20

b3-h-MARCO1

Mc 1-2,12  ⇒   Mc 2,13-3,19   ⇒   Mc 3,20-4,41   ⇒   Mc 5   ⇒   Mc 6,1-44   ⇒   Mc 6,45-7,30   ⇒   Mc 7,31-8,38   ⇒   Mc 9   ⇒   Mc 10   ⇒   Mc 11   ⇒   Mc 12,1-37   ⇒   Mc 12,38-13,37   ⇒   Mc 14,1-25   ⇒   Mc 14,26-15,15   ⇒   Mc 15,16-47   ⇒   Mc 16

 

1 (1)

Lc 1   ⇒   Lc 2,1-40   ⇒   Lc 3   ⇒   Lc 3,19-4,13   ⇒   Lc 4,14-44   ⇒   Lc 5,1-28   ⇒   Lc 5,29-6,23   ⇒   Lc 6,24-46   ⇒   Lc 7   ⇒   Lc 8,1-9,17   ⇒   Lc 9,18-50   ⇒   Lc 9,51-10,22   ⇒   Lc 11, 1-13   ⇒   Lc 11,14-12,34   ⇒   Lc 12,35-13,35   ⇒   Lc 14-15,11   ⇒   Lc 16Lc 17   ⇒   Lc 18,1-34   ⇒   Lc 18,35-19,48   ⇒   Lc 20,1-21,7   ⇒   Lc 21,8-22,27   ⇒   Lc 22,8-23,56   ⇒   Lc 24

 

27-12 Thanh Gioan Tong Do

Ga 1-18   ⇒   Ga 1,19-2,25   ⇒   Ga 3   ⇒   Ga 4   ⇒   Ga 5   ⇒   Ga 6   ⇒   Ga 7,1-8,30   ⇒   Ga 8,31-9,41   ⇒   Ga 10,1-11,54   ⇒   Ga 11,55-12,50   ⇒   Ga 13,1-14,14   ⇒   Ga 14,15-16,33   ⇒   Ga 17-18   ⇒   Ga 19   ⇒   Ga 20-21

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Cv 1,1-2,41   ⇒   Cv 2,42-4,37   ⇒   Cv 5   ⇒   Cv 6-8   ⇒   Cv 9-10   ⇒   Cv 11,1-13,43   ⇒   Cv 13,44-16   ⇒   Cv 17,1-19,20   ⇒   Cv 19,21-22,30   ⇒   Cv 23-25   ⇒   Cv 26-28

 

File--Saint_Paul_Writing

Roma 1   ⇒   Roma 2-3   ⇒   Roma 4-5   ⇒   Roma 6-7   ⇒   Roma 8   ⇒   Roma 9,1-11,15   ⇒   Roma 11,16-13,14   ⇒   Roma 14-16

THƯ CÔRINTÔ

1 Cor 1   ⇒   1 Cor 2-3   ⇒   1 Cor 4,1-7,9   ⇒   1 Cor 7,10-9,27   ⇒   1 Cor 10,1-12,30   ⇒   1 Cor 13,1-15,19   ⇒   1 Cor 15,20-16   ⇒   1 Cor 13,1-15,19   ⇒   2 Cor 1-4   ⇒   2 Cor 5-7    ⇒   2 Cor 8-13

THƯ GALÁT

Gal 1-2   ⇒   Gal 3-6

THƯ ÊPHÊSÔ

Epheso 1-2   ⇒   Epheso 3-4

Epheso 5-6

THƯ PHILÍPPHÊ

Phil 1-2   ⇒   Phil 3-4

THƯ CÔLÔXÊ

Col 1-4

THƯ THÊXALÔNICA

1 Tx 1-5   ⇒   2Tx 1-3

THƯ  TIMÔTHÊ , TITÔ VÀ PHILÊMÔN

1 Tm 1, 11-5,16   ⇒   1 Tm 5,17-23   ⇒   2 Tm 4 Tito 1   ⇒   Tito 2-3 Philemon

THƯ DO THÁI

Do thai 1-5,10   ⇒   Do thai 5,11-9,14   ⇒   Do thai 9,11-11,40   ⇒ Do thai 12-13

THƯ GIACÔBÊ

Gc 1-2   ⇒   Gc 3-5

 

Pope-peter_pprubens

1 Phero 1-2   ⇒   1 Phero 3-5

2 Phero 1-3

THƯ GIOAN VÀ GIUĐA

Ga 1-2   ⇒   Ga 3-5

Thư 2, 3 Ga. Giuda

 

11

Khải Huyền 1   ⇒   Khải Huyền 2   ⇒   Khải Huyền 3   ⇒   Khải Huyền 4-5   ⇒   Khải Huyền 6-9   ⇒   Khải Huyền 10-12   ⇒   Khải Huyền 13   ⇒   Khải Huyền 14-16   ⇒   Khải Huyền 17-19,10   ⇒   Khải Huyền 19,11-21,8   ⇒   Khải Huyền 21,9-22,21

 

1280x720-4W6

SÁCH TIÊN TRI GIÊRIMIA

 GIERIMIA 1-3   ⇒   GIERIMIA 4 -7, 15   ⇒   GIERIMIA 7,21 ,11   ⇒   GIERIMIA 12- 17   ⇒   GIERIMIA 18-23   ⇒   GIERIMIA 24-30   ⇒   GIERIMIA 31-36   ⇒   GIERIMIA 37-46   ⇒   GIERIMIA 47-51   ⇒   GIERIMIA 52 END

SÁCH AICA VÀ BARUC

AICA 1-5   ⇒    BARUC 1-6

SÁCH EDEKIEN

 EDEKIEN 1-3   ⇒    EDEKIEN 4-12   ⇒   EDEKIEN 13-17   ⇒   EDEKIEN 18-21   ⇒   Edekien 22-24   ⇒   EDEKIEN 25-30   ⇒   EDEKIEN 31-35   ⇒   EDEKIEN 36-39   ⇒   EDEKIEN 40 -45   ⇒   EDEKIEN 46 – 48 END

SÁCH DANIEL

DANIEL 1-3   ⇒   DANIEL 4-7   ⇒   DANIEL 8-11   ⇒   DANIEL 12-15 END

SÁCH HOSE

HOSE 1-7   ⇒   HOSE 8-14 END

⇒   Nghe thêm bài giảng giáo lý

 

the-go-192

 Cách 1: Tải xuống máy, nhấn chuột phải vào  bài giảng, chọn “Save link as…” rồi lưu trữ “tên bài giảng.mp3” vào máy.

 Cách 2: Khi mở ra nghe bài giảng, bên tay phải có mũi tên chỉ xuống ấn vào đó để tải xuống máy

 

 

Trở về đầu trang 

SÁCH CỰU ƯỚC

SÁCH SÁNG THẾ

Sáng Thế 1   ⇒  Sáng Thế 2-4   ⇒  Sáng Thế 5  ⇒   Sáng Thế 6   ⇒  Sáng Thế 7   ⇒   Sáng Thế 8   ⇒   Sáng Thế 9   ⇒   Sáng Thế 10   ⇒   Sáng Thế 11   ⇒   Sáng Thế 12   ⇒   Sáng Thế 13   ⇒   Sáng Thế 14   ⇒   Sáng Thế 15   ⇒   Sáng Thế 16

220px-The_Crossing_fo_The_Red_Sea

Xuất Hành 1   ⇒   Xuất Hành 2   ⇒  Xuất Hành 3   ⇒   Xuất Hành 4   ⇒   Xuất Hành 5   ⇒   Xuất Hành 6   ⇒   Xuất Hành 7   ⇒   Xuất Hành 8   ⇒   Xuất Hành 9

SÁCH LÊVI

Lêvi 1   ⇒   Lêvi 2   ⇒   Lêvi 3

Lêvi 4   ⇒   Lêvi 5   ⇒   Lêvi 6

SÁCH DÂN SỐ

 Dân Số 1   ⇒   Dân Số 2   ⇒   Dân Số 3   ⇒   Dân Số 4   ⇒   Dân Số 5   ⇒   Dân Số 6   ⇒   Dân Số 7   ⇒   Dân Số 8

SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT

Đệ Nhị Luật 1   ⇒   Đệ Nhị Luật 2   ⇒   Đệ Nhị Luật 3   ⇒   Đệ Nhị Luật 4   ⇒   Đệ Nhị Luật 5   ⇒  Đệ Nhị Luật 6   ⇒   Đệ Nhị Luật 7   ⇒   Đệ Nhị Luật 8   ⇒   Đệ Nhị Luật 9

 

joshua_at_the_jordan

 Giôsuê 1   ⇒   Giôsuê 2

Giôsuê 3   ⇒   Giôsuê 4

SÁCH THỦ LÃNH

Thủ Lãnh 1   ⇒   Thủ Lãnh 2

Thủ Lãnh 3   ⇒  Thủ Lãnh 4

SÁCH BÀ RÚC

Baruc

 

samuel-david

 1 Samuen 1   ⇒   1 Samuen 2   ⇒   1 Samuen 3   ⇒   1 Samuen 4   ⇒   1 Samuen 5   ⇒   2 Samuen 1   ⇒   2 Samuen 2   ⇒  2 Samuen 3   ⇒   2 Samuen 4   ⇒   2 Samuen 5   ⇒   2 Samuen 6

Lent-and-Easter

SÁCH CÁC VUA

1 Các Vua 4   ⇒   1 Các Vua 8   ⇒   1 Các Vua 11   ⇒   1 Các Vua 15   ⇒   2 Các Vua 1   ⇒   2 Các Vua 2   ⇒   2 Các Vua 6   ⇒    2 Các Vua 10   ⇒    2 Các Vua 15   ⇒    2 Các Vua 19   ⇒    2 Các Vua 23

SÁCH SỬ NIÊN BIÊN

1 Sử Niên Biên 1   ⇒   1 Sử Niên Biên 2   ⇒   1 Sử Niên Biên 16   ⇒   1 Sử Niên Biên 23   ⇒   2 Sử Niên Biên 1   ⇒   2 Sử Niên Biên 2   ⇒   2 Sử Niên Biên 14   ⇒   2 Sử Niên Biên 22   ⇒   2 Sử Niên Biên 30   ⇒   2 Sử Niên Biên 35 

SÁCH ÉT RA

Et ra 1   ⇒   Ét ra 5

SÁCH NƠ KHÊ MI A

Nơ khê mia 1   ⇒   Sách Nơ khê mia 2   ⇒   Sách Nơ khê mia 9   ⇒   Sách Nơ khê mia 12

SÁCH TÔ BI A

Tôbia 1   ⇒   Sách Tôbia 3

Sách Tô bia 11

SÁCH GIU ĐI THA

Giu đi tha 1   ⇒   Giu đi tha 3

Giu đi tha 12

 

SÁCH ÉT TE

Ét te 1   ⇒   Ét te 2 

 

SÁCH MÁC CA BÊ

1 Mác ca bê 1   ⇒   1 Mác ca bê 3   ⇒   1 Mác ca bê 8   ⇒   1 Mác ca bê 11   ⇒   1 Mác ca bê 14   ⇒   2 Mác ca bê 1   ⇒   2 Mác ca bê 12

SÁCH GIÓP

Sách Gióp 1   ⇒   Sách Gióp 8   ⇒   Sách Gióp 15   ⇒   Sách Gióp 22   ⇒   Sách Gióp 31   ⇒   Sách Gióp 42

THÁNH VỊNH

Thánh Vịnh 1-69   ⇒   Thánh Vịnh 70-75   ⇒   Thánh Vịnh 76-81   ⇒   Thánh Vịnh 82-89   ⇒   Thánh Vịnh 90-101   ⇒   Thánh Vịnh 102-106   ⇒   Thánh Vịnh 107-116   ⇒   Thánh Vịnh 117-119   ⇒   Thánh Vịnh 120-135   ⇒   Thánh Vịnh 136-145   ⇒   Thánh Vịnh 146-150

SÁCH CHÂM NGÔN

Châm Ngôn 1-5   ⇒   Châm Ngôn 6-10   ⇒   Châm Ngôn 11-15   ⇒   Châm Ngôn 16-22   ⇒   Châm Ngôn 23-26   ⇒   Châm Ngôn 27-End

SÁCH GIẢNG VIÊN

Giảng Viên 1-6   ⇒   Giảng Viên 7-12

SÁCH DIỄM CA

Diễm Ca 1-5   ⇒   Diễm Ca 6 – End

SÁCH KHÔN NGOAN

Khôn Ngoan 1   ⇒   Khôn Ngoan 2-7   ⇒   Khôn Ngoan 8-14   ⇒   Khôn Ngoan 15-End

SÁCH HUẤN CA

Huấn Ca 1-4   ⇒   Huấn Ca 5-7   ⇒   Huấn Ca 8-10   ⇒   Huấn Ca 11-15   ⇒   Huấn Ca 16-20   ⇒   Huấn Ca 20,17-23   ⇒   Huấn Ca 24-28   ⇒   Huấn ca 29 -31,24   ⇒   Huấn ca 31, 25 – 36, 17   ⇒   Huấn ca 36, 18 – 38   ⇒   HUẤN CA 39-42, 14   ⇒    Huấn ca 42,15 – 49,10   ⇒   HUẤN CA END

SÁCH TIÊN TRI ISAIA

DẪN NHẬP TIÊN TRI 1   ⇒   ISAIA 1-2 A   ⇒  Isaia 3 – 5   ⇒   Isaia 6- 8   ⇒   Isaia 9 -12   ⇒    Isaia 13-21a   ⇒  Isaia 22-27   ⇒    ISAIA 28-32   ⇒    Isaia 33-39   ⇒   ISAIA 40-41   ⇒    ISAIA 42-45 ,13   ⇒   ISAIA 45-49   ⇒   ISAIA 50-54   ⇒   ISAIA 55-60   ⇒    ISAIA 61-66 END

 

Lent-and-Easter

 

Đọc sách Thánh Kinh

 

ons

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, Giáo lý,  đời sống đạo…Xin gọi cho LM Lê Thanh Quang số (479) 431-9259. hay email: radiolongchuathuongxot       @gmail.com

 

ons

Muốn có CD Bài Giảng, Kinh Thánh, Giáo Lý… hay gửi thắc mắc, xin gọi cho chị Lan Chi số (405) 973 -6348 emailchi.lan.tran@gmail.com

 


Leave a Reply