December 5, 2022

Day: September 16, 2021

Đài phát thanh tỉnh tâm lần 4 sẽ tổ chức tại Fort Smith, AR,  lần tĩnh tâm này chúng ta kết hợp mừng kỷ niệm 25 năm LM của Cha Linh hướng.  Chương trình tĩnh tâm, hành hương: Thứ năm 23 – 6 – 2022 7:00am Thánh Lễ 7:45am Ăn sáng  8:30am Tĩnh tâm...