February 7, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong

Chúa hãy nói

“Lạy Chúa ! Xin Chúa nói vì tôi tớ Chúa đang nghe” (Reg. 3, 9)

“Con là tôi tớ Chúa, xin ban cho con trí hiểu, để con hiểu tường tận giới răn Chúa” (Ps. 118, 125).

“Chúa hãy làm cho lòng con chuyên nghe lời bởi miệng Chúa, lời Chúa hãy như sương sa xuống lòng con” (ĐNL. 32, 2).

“Xưa dân Do thái thưa với Maisen : Ngài, Ngài cứ nói, chúng tôi sẽ vâng nghe, đừng để Chúa nói, không vậy chúng tôi sẽ chết mất” (XH. 20, 190)

Không phải thế, lời cầu con không phải thế. Nhưng con sẽ khiêm nhượng và khẩn khoản thưa Chúa như tiên tri Samuel : “Lạy Chúa ! Chúa hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Đừng để Maisen hay tiên tri nào nói nhưng chính Chúa hãy nói với con. Lạy Chúa, Chúa Trời con ! Chính Chúa đã linh hứng và hướng dẫn các tiên tri. Mình Chúa đủ dạy con mà không cần đến các Ngài. Trái lại không có Chúa, các Ngài cũng không làm được gì cho con.

Ảnh cùng dòng

Công hiệu của lời Chúa

Các Tiên tri nói được vào tai, nhưng lại không làm được cho trí hiểu.

Các Ngài nói mấy đi nữa, nếu Chúa im lặng các Ngài cũng không lay động nổi tâm hồn.

Các Ngài chỉ dạy nét chữ, còn Chúa mới làm rõ được ý nghĩa.

Các Tiên tri giảng những mầu nhiệm, Chúa mới làm được cho trí hiểu những mầu nhiệm ấy.

Các Tiên tri công bố giới răn Chúa nhưng Chúa mới giúp con thi hành.

Các Tiên tri vạch đường chỉ nẻo; còn Chúa, Chúa ban nghị lực để bước đi.

Các Tiên tri chỉ hoạt động bên ngoài; còn Chúa, Chúa mới huấn dụ và soi sáng bên trong.

Các Tiên tri vun tưới bên ngoài, nhưng có Chúa mới làm cho sức sống phát sinh.

Các Tiên tri chỉ làm rung thính giác; nhưng Chúa làm cho người nghe, hiểu được ý Chúa.

Lời chân lý

Đừng để Maisen nói nhưng chính Chúa hãy nói. Lạy Chúa Trời con ! Chúa là Chân lý bất hủ, xin Chúa hãy nói.

Con sợ sẽ phải chết mà không làm được gì, nếu con chỉ nghe lời Chúa bằng tai mà lòng trí không hâm mộ.

Nếu con nghe lời Chúa mà không thực hành, biết mà không mến, tin mà không giữ thì tất cả sẽ chỉ là án phạt con thôi !

Lạy Chúa ! Chúa hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe… vì Chúa có những lời hằng sống (Ga. 6, 69).

Chúa hãy nói, không những để an ủi hồn và bù đắp sự sống cho con, mà nhất là vì danh dự, tiếng thơm và vinh hiển muôn đời của Chúa.

SUY NIỆM

Chúa nói với trí bằng ánh sáng, với lòng bằng cảm hứng.

Tất cả những điều các Tiên tri nói trong Thánh Kinh, các giảng viên khi giãi bày chân lý, tất cả những điêu đó sẽ không giác ngộ, không cảm kích được ai, nếu Chúa không nói bên trong bằng ân sủng.

Phải xin Chúa nói trong ta mỗi khi ta đọc hoặc nghe Lời chân lý thánh thiện.

Nhưng nếu nghe mà không giữ, biết mà không theo, hiểu ý Chúa mà không chịu thực hành ta càng phải đoán xét nặng.

Lạy Chúa, xin hãy nói với hồn con, nói bằng cách nào cho con nghe và giữ được. Hãy dạy con biết thánh ý Chúa và phương pháp để thực hiện. Con ân hận vì đã nghe, đã nói nhiều mà làm lại rất ít. Xin Chúa giúp con cố gắng để bù lấp dĩ vãng xấu xa…

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)