Day: September 28, 2020

Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người

 29/09/20  Lễ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEN, RAPHAEN Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên…

Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất

28/09/20 Thứ Hai Tuần 26 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) G 1, 6-22 Trích sách ông Gióp. Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nó thưa lại rằng: “Tôi chạy vòng quanh trái đất và đi…