February 6, 2023
Ngày 17/01: Thánh Antôn viện phụ, lễ nhớ

Cuộc Đời và Hạnh Tích Cha Thánh Antôn. Tổ Phụ Các Đan Sĩ.

Do Cha Thánh Athanasio

Giám mục thành Alexandria viết và gởi cho toàn thể các Đan sĩ

Nữ Biển Đức chuyển ngữ

Cha Thánh Antôn 1
Cha Thánh Antôn 2
Cha Thánh Antôn 3
Cha Thánh Antôn 4
Cha Thánh Antôn 5
Cha Thánh Antôn 6
Cha Thánh Antôn 7
Cha Thánh Antôn 8
Cha Thánh Antôn 9
Cha Thánh Antôn 10
Cha Thánh Antôn 11 – End (27 min)