September 28, 2023

Câu hỏi: Theo con được biết đạo Hồi cũng thờ Thánh Ala cũng là Thiên Chúa Cha của chúng ta. Vậy có được phép bái lại và thờ phượng Thánh Ala – Thiên Chúa không ? Đỗ Thắng
Cha Luca trả lời:

Thưa bạn, Các tôn giáo lớn khởi nguồn từ Abraham xuất phát từ truyền thống Do Thái (Semitic) cổ xưa, khởi nguồn từ Abraham, được miêu tả trong Kinh TorahThánh Kinh và Kinh Qur’an, các tôn giáo độc thần (monotheistic) này bao gồm: Do Thái giáoKito giáo và Hồi giáo, chiếm gần nửa số người có đạo trên thế giới.

Allah là tiếng Ả Rập dùng để gọi Thiên Chúa, truyền thống Hồi giáo cũng miêu tả 99 tên của Thiên Chúa. Người Hồi giáo tin rằng Thiên Chúa của người Do Thái cũng là Thiên Chúa của họ và Chúa Giê-su là đấng tiên tri được soi dẫn bởi Thiên Chúa. Như thế, họ xem thần học của Kinh thánh Do thái và sự day dỗ của Chúa Giê-su là đúng trên nguyên tắc nhưng họ tin rằng Hồi giáo là sự tiếp nối và thay thế cho hai tôn giáo trên. Hồi giáo nhìn nhận Chúa Giê-su và các nhà tiên tri Do Thái sau Abraham (như Moses) là được Thiên Chúa soi dẫn, nhưng họ xem Muhamad (người sáng lập Hồi giáo) là nhà tiên tri sau cùng.

Giáo Hội Công Giáo quí trọng người Hồi giáo tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, toàn năng, từ bi, hằng sống và dựng nên trời đất….Người Hồi giáo chỉ tôn kính Đức Giê-su như là vị ngôn sứ…Còn người Công giáo tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và cũng là người thật, và tin Chúa Thánh Thân là Ngôi Ba Thiên Chúa (Người Hồi giáo không có tin Một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi).
Trong quá khứ đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ thánh chiến, thù nghịch giữa Công Giáo và Hồi Giáo, nhưng công đồng chung Vatican II đã kêu gọi bỏ qua quá khứ, chân thành cảm thông nhau, quan tâm chăm sóc và thăng tiến con người. Giáo hội Công Giáo chủ trương đối thoại với Hồi Giáo cũng như các tôn giáo khác. Nguyên tắc căn bản của người đối thoại là phải hiểu rõ tôn giáo của mình và tìm hiểu tôn giáo của người khác, đối thoại là tôn trọng lẫn nhau và tìm cách hợp tác trong những lãnh vực có thể được.

Hy vọng qua những điều trên đây giúp bạn hiểu và có thái độ tôn trọng và thờ phượng đúng đắn trong thực hành tôn giáo của mình.

Sinh viên Công Giáo