May 28, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-fe727-93d5bf

APRIL 07 THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU, Linh Mục