June 10, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-d8fnn-93dc64

AUG 12- MICAE NGUYỄN HUY MỸ, Lý trưởng