September 28, 2023

Da-CA-RI-A

CHƯƠNG 1

Khuyên nhủ sám hối

1 Tháng tám năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia – ông này là con ông Ít-đô – rằng: 2 “ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi.3 Ngươi hãy bảo chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – và Ta sẽ trở lại với các ngươi, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.4 Đừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo: “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại.” Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -.5 Cha ông các ngươi bây giờ đang ở đâu? Liệu các ngôn sứ có sống mãi không?6 Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: “ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy.”

Thị kiến thứ nhất: các kỵ mã

7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, tức là tháng Sơ-vát, năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia – ông này là con ông Ít-đô – rằng:8 Đang đêm, tôi đã thấy một thị kiến. Đây, một người đang cỡi con ngựa màu hung, và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm. Đằng sau người ấy, có những con ngựa màu hung, màu hồng và màu trắng.9 Tôi mới hỏi: “Thưa ngài, những cái đó là gì vậy? ” Thần sứ đang nói với tôi trả lời: “Ta sẽ cho ngươi thấy những cái đó là gì.”10 Người đang đứng giữa các cây sim lên tiếng nói: “Đó là những người ĐỨC CHÚA phái đi ngang dọc toàn cõi đất.”11 Bấy giờ, những người ấy lên tiếng trả lời vị thần sứ của ĐỨC CHÚA đang đứng giữa các cây sim: “Chúng tôi đã đi ngang dọc toàn cõi đất, và thấy khắp nơi đều an cư lạc nghiệp.”12 Bấy giờ thần sứ của ĐỨC CHÚA lên tiếng nói: “Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Ngài không thương Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa cho đến mãi bao giờ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đã bảy mươi năm! “13 ĐỨC CHÚA dùng những lời lẽ nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang nói với tôi.14 Bấy giờ, vị thần sứ đang nói với tôi bảo tôi: “Hãy công bố: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: “Vì yêu Giê-ru-sa-lem và Xi-on, Ta phát ghen lên dữ dội.15 Ta đã bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự mãn, vì Ta, Ta chỉ nổi giận trong giây lát; thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai hoạ.16 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ trở về Giê-ru-sa-lem mà thương xót nó. Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – và dây đo sẽ lại được giăng trên Giê-ru-sa-lem.17 Ngươi còn phải công bố rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. ĐỨC CHÚA sẽ lại an ủi Xi-on và Người lại chọn Giê-ru-sa-lem.”

CHƯƠNG 2

Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn

1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có bốn cái sừng.2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: “Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy? ” Người trả lời tôi: “Đó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác.”3 Rồi ĐỨC CHÚA lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn.4 Tôi mới hỏi: “Lạy Đức Chúa, họ đến để làm gì vậy? ” Và Người đáp lại rằng: “Những cái sừng đã làm cho Giu-đa phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang giương lên húc vào xứ Giu-đa, khiến nó phải tan tác.”

Thị kiến thứ ba: người đo

5 Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một người, tay cầm dây đo.6 Tôi hỏi người ấy: “Ông đi đâu? ” Người ấy trả lời: “Đi đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.”7 Và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy.8 Vị trước bảo vị sau: “Hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng: Giê-ru-sa-lem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó.9 Phần Ta, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ là tường luỹ bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.”

Hai lời kêu gọi dân lưu đày

10 Này! Này! Hãy trốn khỏi đất phương bắc,
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA –
vì Ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời,
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Này hỡi Xi-on, hãy lo cứu lấy mạng,
hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Ba-by-lon.

12 Bởi vì, – sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến
với các dân tộc đã cướp phá các người, thì
– ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
“Kẻ nào động đến các ngươi
là động đến con ngươi mắt Ta.

13 Quả thế, này Ta giơ tay chống lại chúng,
để chúng trở thành chiến lợi phẩm
cho những kẻ đã phải làm tôi chúng.”
Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng
ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đi.

14 “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.”
Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng
ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người.

16 ĐỨC CHÚA sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp,
đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh
và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.

17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan ĐỨC CHÚA,
bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.

CHƯƠNG 3

Thị kiến thứ bốn: mặc y phục cho ông Giê-su-a

1 Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của ĐỨC CHÚA; còn Xa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông.2 Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với Xa-tan: “Ước gì ĐỨC CHÚA trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? “3 Bấy giờ, ông Giê-su-a, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ.4 Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, (4c) và mặc cho ông lễ phục huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch.”5 Người ta đã đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, trong khi đó thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng (4b) và nói với ông: “Này, ta đã gỡ tội cho ngươi.”6 Rồi thần sứ của ĐỨC CHÚA long trọng tuyên bố với ông Giê-su-a rằng:7 “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đình của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.”

“Chồi non” xuất hiện

8 “Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giê-su-a, ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt Ta – chúng là một điềm báo -: Vì này, Ta đang cho tôi tớ mệnh danh là “chồi non” xuất hiện. (9 ) Ta sẽ cất tội của xứ này đi nội trong một ngày.10 Ngày ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả.”

CHƯƠNG 4

Thị kiến thứ năm: chân đèn và những cây ô-liu

1 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ.2 Vị ấy nói với tôi: “Ngươi thấy gì? ” Tôi thưa: “Tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy tim đèn.3 Bên cạnh trụ đèn, có hai cây ô-liu, một ở bên phải phao dầu và một ở bên trái.”4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: “Thưa ngài, những cái đó có nghĩa là gì? “5 Thần sứ đã nói với tôi lên tiếng trả lời: “Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? ” Tôi thưa: “Không, thưa ngài.”6 Vị ấy lại nói với tôi: (10b) “Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của ĐỨC CHÚA, đang rảo khắp cõi đất.” 11 Bấy giờ tôi lên tiếng hỏi vị ấy: “Thưa ngài, hai cây ô-liu ở bên phải bên trái trụ đèn ấy có nghĩa là gì? ” 12 Một lần nữa tôi lại lên tiếng hỏi vị ấy: “Thưa ngài, hai cành ô-liu ở bên hai ống thông dầu bằng vàng, tuôn xuống dầu vàng óng ánh có nghĩa là gì? ” 13 Vị ấy trả lời tôi rằng: “Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? ” Tôi thưa: “Không, thưa ngài.” 14 Vị ấy bảo: “Đó là hai người được xức dầu đứng phục vụ bên Chúa Tể toàn cõi đất.”

Ba lời nói liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven

6 b) Đây là lời của ĐỨC CHÚA liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven: Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
7 Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Dơ-rúp-ba-ven, ngươi hãy trở nên đồng bằng. Nó sẽ lấy ra viên đá chóp đỉnh giữa tiếng reo hò: “Đẹp! Đẹp quá! ”
8 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:9 Chính tay Dơ-rúp-ba-ven đã đặt nền móng cho Đền Thờ này và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với các người.10 Vậy ai dám khinh thường bước khởi đầu khiêm tốn của công việc này? Người ta sẽ hân hoan khi nhìn thấy viên đá được tuyển lựa trong tay Dơ-rúp-ba-ven.

CHƯƠNG 5

Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một cuốn sách đang bay.2 Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: “Ngươi thấy gì? ” Tôi thưa: “Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước.”3 Bấy giờ người bảo tôi: “Đây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và cũng theo lời đó, bất cứ ai thề gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây.4 Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh Ta mà thề gian. Lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà huỷ diệt cả gỗ đá nhà chúng.”
Thị kiến thứ bảy: người đàn bà trong cái thùng


5 Thần sứ đã nói với tôi tiến ra bảo tôi: “Hãy ngước mắt lên mà xem cái gì đang hiện ra kia.”6 Tôi hỏi: “Thưa ngài, cái gì vậy? ” Người đáp: “Cái thùng hiện ra đó.” Người nói tiếp: “Đó là tội lỗi của dân cư toàn xứ này.”7 Và này: cái nắp chì được nhắc lên; có một mụ đàn bà đang ngồi trong cái thùng.8 Người bảo: “Tội ác đó.” Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên.9 Tôi ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này, có hai phụ nữ tiến ra, cánh họ tung bay trong gió; họ có cánh như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung.10 Bấy giờ tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi: “Họ đem cái thùng đi đâu vậy? “11 Người đáp: “Đem sang đất Sin-a để xây cho nó một ngôi đền, và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó, trên một cái bệ.”

CHƯƠNG 6

Thị kiến thứ tám: chiến xa

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Đây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng.2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô,3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh.4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: “Thưa ngài, những cái đó là gì vậy? “5 Thần sứ lên tiếng trả lời: “Đó là bốn luồng gió trời tiến đi sau khi đã trình diện Chúa Tể toàn cõi đất.6 Xe thắng ngựa ô tiến về đất bắc, ngựa bạch tiến theo sau; ngựa đốm tiến về đất nam.”7 Chúng tiến đi hùng mạnh và mong mỏi rảo khắp cõi đất. Bấy giờ Người phán: “Hãy rảo khắp cõi đất.” Và chúng rảo khắp cõi đất.8 Người gọi tôi và bảo: “Hãy nhìn những con đang tiến về đất bắc! Chúng sẽ làm cho Thần Khí Ta được nghỉ ngơi ở đất ấy.”

Đội triều thiên cho ông Giê-su-a

9 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:10 Hãy nhận quà tặng của những người lưu đày, của nhà Khen-đai, nhà Tô-vi-gia và nhà Giơ-đa-gia. Ngay ngày hôm nay, chính ngươi sẽ đi tới nhà Giô-si-a, con của Xơ-phan-gia, vừa từ Ba-by-lon trở về.11 Ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện, rồi đội lên đầu Giê-su-a, con của thượng tế Giơ-hô-xa-đắc.12 Ngươi hãy nói với nó rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này. Đây, một người mệnh danh là “chồi non”; từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi. Nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.13 Chính nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Chính nó sẽ mặc lấy oai phong. Nó sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị. Sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác. Cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.14 Còn vương miện thì sẽ được dùng làm kỷ vật để tưởng nhớ Khê-lem, Tô-vi-gia, Giơ-đa-gia và Khen con của Xơ-phan-gia, trong Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.15 Bấy giờ, những người ở xa sẽ đến xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người.”

Ψ

⇓  Tải xuống toàn bộ 14 chương sách Da-ca-ri-a

⇒  Đọc tiếp