Day: September 19, 2017

Sách Mi-Kha

MI-KHA CHƯƠNG 1  1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. I. ÍT-RA-EN BỊ KIỆN, ĐE DOẠ VÀ TRỪNG PHẠT Án xử Sa-ma-ri 2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân,…