Day: September 12, 2017

Một con đường nên thánh dễ dàng và thiết thực

Thánh Phao-lô nói: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật”(x.Rm13,10b). Đối với thánh Phao-lô, ai yêu người, đó là đã chu toàn luật Chúa. Vì sao ? Vì “yêu thương thì không hại người đồng loại”(x.Rm13,10a) và “Yêu người như chính mình”(x.Rm13,9). “Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật”(x.Rm13,8). Lề Luật của Chúa…

Sách Ê-Dê-Ki-En

ê-Zê-KI-êN CHƯƠNG 1  1 Ngày mồng năm tháng tư năm thứ ba mươi, lúc tôi đang ở giữa những người lưu đày, bên bờ sông Cơ-va, thì trời mở ra và tôi nhìn thấy thị kiến Thiên Chúa cho xem.2 Ngày mồng năm trong tháng – vào năm thứ năm kể từ khi vua Giô-gia-khin…

Sách Ba-Rúc

BA-RúC CHƯƠNG 1 Ông Ba-rúc và cộng đồng Do-thái ở Ba-by-lon 1 Đây là nội dung quyển sách của ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia, cháu ông Ma-a-xa-gia, cháu ba đời ông Xít-ki-gia, cháu bốn đời ông A-xa-đi-a, cháu năm đời ông Khen-ki-gia. Ông Ba-rúc đã viết sách này tại Ba-by-lon. 2 Năm thứ năm, ngày…