Day: September 11, 2017

Sách Ai-Ca

AI-CA CHƯƠNG 1 BÀI THỨ NHẤT 1 Làm sao Đô Thị dân đông đúc lại ngồi trơ, tủi nhục một mình! Xưa lệnh bà giữa muôn dân nước, nay khác chi quả phụ tội tình. Bà nữ chúa đứng đầu các tỉnh đã trở thành một kẻ khổ sai. 2 Tỉ ti nàng khóc suốt…

Sách Giê-Rê-Mi-A

CHƯƠNG 1 Mở đầu 1 Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min.2 Những lời này, ĐỨC CHÚA đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa,3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim…

Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ…

11/09/2017 Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Cl 1, 24 – 2, 3 “Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, hiện…