Day: July 20, 2020

Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta”

Thứ Ba, Tuần 16 Thường Niên, Năm 2 – 21/07/20 Bài Ðọc I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Ơn cứu rỗi (2)

“Với một chút cảnh giác, một chút vất vả, chúng ta sẽ dễ dàng thành công trong việc tự chủ các đam mê dục vọng của mình…; nhưng khi chúng đã ăn rễ sâu, thì quả thật không gì khó khăn hơn…” Thánh Gioan Maria Vianney Hạnh phúc của con người ở đời này là được trở…