Day: July 18, 2020

Lời Cầu Nguyện Cho Hoa Kỳ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, Vua các vua và Chúa các chúa: xin đoái thương nhìn đến chúng con, là những người đang cầu khẩn cùng Chúa.Xin chuc lành cho chúng con, các công dân của Hoa Kỳ; xin ban hòa bình và thịnh vượng cho quốc gia chúng con; soi sáng…

Bà Là Ai

01- Bà là ai – Lời nói đầu 04- Bà là ai – Chương 3 & 4 07- Bà là ai 02- Lúc khởi đầu phần 1 05- Bà là ai – Chương 5 08 – Bà là ai 03-Bà là ai-Lúc khởi đầu phần 2 06- Bà là ai – Chương 6 09- Bà là…

Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép

Thứ Bảy, Tuần 15 TN, Năm 2 – 18/07/20 Bài Ðọc I: Mk 2, 1-5 “Chúng tham lam ruộng đất và chiếm lấy nhà cửa”. Trích sách Tiên tri Mikha. Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác, và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó,…