June 10, 2023
Bao la Lòng Chúa thương xót – Nhóm Gia đình
Ôi nhiệm mầu – Nhóm Gia đình
Người ơi hãy đến – Nhóm Gia đình
Trước Thánh Thể – Nhóm Gia đình
Mầu nhiệm tình yêu – Nhóm Gia đình
Này con là đá- Nhóm Gia đình
Lòng Thương Xót 3 – Nhóm Gia đình
Cúi xuống thật gần – Nhóm Gia đình
Gần bên lòng Chúa -Nhóm Gia đình