May 28, 2023

Tác giả: Lm Emiliano Tardif

  • Sách đã được phép ấn hành do Lm Dario Taveras, Giám Tỉnh Hội Dòng M.S.C
  • Được chuẩn ấn của ĐGM Nicolas de Jesus Lopez, Tổng GM Santo Domingo, Cộng Hòa Dominicana
  • Cộng Đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện
  • Bản dịch Việt ngữ dựa theo bản Pháp ngữ:”Jesus a fait de moi un temoin” 1990