Day: March 1, 2020

24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Dẫn-nhập Giờ thứ 1 Giờ thứ 2 Giờ thứ 3 Giờ thứ 4 Giờ thứ 5 Giờ thứ 6 Giờ thứ 7 Giờ thứ 8 Giờ thứ 9 Giờ thứ 10 Giờ thứ 11 Giờ thứ 12 Giờ thứ 13 Giờ thứ 14 Giờ thứ 15 Giờ thứ 16 Giờ thứ 17 Giờ thứ 18…

May this journey of Lent help us to put God first in our lives and hearts

YEAR A – MARCH 1, 2020  FIRST SUNDAY OF LENT (Lec. 22)     1)         Genesis 2:7-9; 3:1-7 2)         Romans 5:12-19 or 5:12, 17-19 3)         Matthew 4:1-11 Gospel related: CCC 333, 394, 2083, 2135, 2835, 2849 CSDC 175, 379 FOCUS:   May this journey of Lent help us to return to God and put him first in our lives…

Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm và chịu cám dỗ

CHÚA  NHẬT 1 MÙA CHAY, NĂM A – 01/03/20 Bài Ðọc I: St 2, 7-9; 3, 1-7“Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một…