February 7, 2023

Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

  1. Xưng tội (trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (trong vòng một tháng),
  2. Rước lễ (chính ngày lãnh đại xá),
  3. Cầu nguyện theo ý ĐGH (là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng),

Cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi (Tông huấn Ân xá Chương 5 số 12, 7).

– Khi viếng nhà thờ để lãnh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính.

CÁC VIỆC CÓ ĐẠI XÁ

Viếng nghĩa địa cầu hồn trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11.

Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.

Xin tham khảo toàn bộ bài viết về ân xá dưới đây: