Day: September 30, 2019

Năng nhớ đến sự chết

Bài gẫm 12: NĂNG NHỚ ĐẾN SỰ CHẾT. I. Trần gian hư vô. ——Chắc chắn mọi người đều phải chết. Lạy Chúa, các tín hữu đều biết thế. Họ tin và họ đã thấy rõ sự chết. Nhưng tại sao nhiều người lại muốn quên đi sự chết, như họ không bao giờ chết cả?…

Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất

Thứ Hai, Lễ ThánhGIÊRÔMIÔ, LmTs – 30/09/19 Bài Ðọc I: Dcr 8, 1-8“Ta sẽ cứu dân Ta khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Có lời Chúa các đạo binh phán rằng: “Ðây Chúa các đạo binh phán: Ta đã ghen tức Sion với lòng ghen tức…