Day: June 15, 2019

Bổng lễ (tiền xin lễ) để làm gì?

40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tất cả mọi thánh lễ được cử hành đều dành cho toàn thế giới, như Chúa Giêsu đã phán: “Mình Thầy bị phó nộp vì các con. Máu Thầy đổ ra để mọi người được tha tội” (Lc 22, 19-20 và Mt 26, 26-28). Vì thế trong thánh lễ,…