Day: December 16, 2018

Tội phạm điều răn thứ 8

Người Công Giáo phải tôn trọng sự thật như thế nào? Hỏi: Xin cha giải thích rõ điều răn thứ tám và trường hợp được phép không phải nói sự thật. Trả lời: Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối. Nghĩa là chỉ nơi Ngài mới có chân lý hay sự thật, sự thiện hảo…

Rejoice in the Lord

SUNDAY, DECEMBER 16, 2018                                                                                       (Lec. 9) 1)         Zephaniah 3:14-18a 2)         Philippians 4:4-7 3)        …

Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, NĂM C – 16/12/18 Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a “Chúa sẽ hân hoan vì người”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại…