Day: December 15, 2018

Tội phạm Điều Răn thứ 6 

Hỏi Xin cha giải thích rõ những tội nghịch điều răn thứ sáu ,và hậu quả của tội này.   Đáp: Nhìn vào cuộc sống của con người ở khắp mọi nơi hiện nay, người ta thẩy rõ nét hư hỏng của biết bao triệu người, trong đó chắc chắn có cả những người tự…

Những tội phạm điều răn thứ 7 và 10

Hỏi: Xin cha giải thích lại những tội nghịch điểu răn thứ bảy và thứ mười. Trả lời: Trong một bài trước, tôi đã có dịp nói về hai điều răn này. Nay xin được nói rõ thêm những tội phạm lỗi hai điều răn này như sau: Trong Mười Điều Răn Của Chúa thì,…

We have a role in proclaiming the Good News

A REFLECTION John the Baptist is an important figure in the Gospel tradition. In Luke’s version of the story of their conception and birth, we find he is presented in parallel to Jesus, but always at a lower level: for instance, John is conceived, against all the odds, like significant figures in the Hebrew Bible…

Cuộc Thi Sáng Tác Cho Tuổi Thơ

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GIỚI THIỆU CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ Trong các thư mục vụ những năm gần đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam thường xuyên nhắc tới tầm quan trọng của việc giáo dục đức tin và nhân bản cho…

Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông

Thứ Bảy, Tuần 2 Mùa Vọng – 15/12/18 Bài Ðọc I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét…