Day: November 2, 2018

Cưới nhau về thì đạo ai nấy giữ

Hỏi: Con chào cha. Con theo đạo công giáo. Anh bạn con theo đạo Phật. Anh bạn con thì hay đến nhà thờ để sinh hoạt với mọi người. Nhưng anh bảo anh không theo đạo được vì anh phát nguyện theo Phật rồi. Anh bảo cưới nhau về thì đạo ai nấy giữ. Nhưng con…

Còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.

Thứ Sáu, Lễ CẦU HỒN – 02/11/18 Bài Ðọc I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu…