Day: September 9, 2018

Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 09/09/18 Bài Ðọc I: Is 35, 4-7a “Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để…