February 6, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-7xtk7-95ad66

OCT 17 THÁNH PHANXICÔ ISIĐÔRÔ GAGELIN KÍNH, Linh Mục