May 28, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-v84pk-948a3f

Dec 19 Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, Nông dân