January 29, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-c5n4t-943831

AUG 12 THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM, Linh Mục