December 2, 2022

https://www.podbean.com/media/share/pb-ym455-943826

FEB 02 THÁNH GIOAN THÊÔPHAN VÉNARD VEN, Linh Mục