April 1, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-64wzx-942177

AUG 21 THÁNH GIUSE ĐẶNG ĐÌNH VIÊN, Linh Mục